Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Grunwaldzkiej

składanie ofert: 6.11.2017 15:00 • sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pok. 217
otwarcie ofert: 10.11.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212Teraz GRUNWALDZKA

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

rokowania na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Słupska


Dobre Miejsce na Twój biznes!


rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 7 miasta Słupska przy ulicy Grunwaldzkiej


oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 764/5 o powierzchni 5883 m2

cena wywoławcza do rokowań wynosi 600.000,- zł

Do ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.


Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034313/3.


Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejtana” na terenie o funkcji: tereny komunikacji samochodowej, tereny usług (17.3.KS,U). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu ( 17.3.KS,U) w/w planu zagospodarowania.


W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla działki nr 764/5 na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 7 obrębie miasta Słupska przy ulicy Grunwaldzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 764/6 o pow. 1830 m2, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034313/3, ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu w pasie gruntu o pow. 56 m2 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 764/5 położonej w 7 obrębie miasta Słupska przy ulicy Grunwaldzkiej o powierzchni 5883 m2.

Wartość służebności na działce nr 764/6 o pow. 56 m2 wynosi 380,- zł + należny VAT


Przez teren działki nr 764/5 przechodzą napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia wraz z podporami przewodów.

Przez teren działki nr 764/5 przechodzi linia kanalizacyjna.

Na działce nr 764/5 znajdują się drzewa i krzewy.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 12.04.2017r. wynosiła 858.000,-zł, w drugim przetargu organizowanym w dniu 14.07.2017r. wynosiła 750.000,- zł.


Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Grunwaldzka – działka nr 764/5” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) w terminie do 06.11.2017r. do godz. 1500.


Rokowania odbędą się w dniu 10.11.2017r. o godzinie 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 60.000,- zł na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.


Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku ( Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) lub telefonicznie 59 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:


1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba

prawna lub inny podmiot,

2. datę sporządzenia zgłoszenia,

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki

bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
28 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
4 września 2017
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
28 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
4 września 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek