Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Piłsudskiego

rozpoczęcie przetargu: 13.10.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Teraz PIŁSUDSKIEGO

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Słupska


Dobre Miejsce na Twój biznes!


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 10 miasta Słupska przy ulicy Piłsudskiego


oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 856 o powierzchni 3143 m2

cena wywoławcza 332.000,- zł, wadium 34.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 3.320,- zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.


Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034254/1.

Działka nr 856 obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku oraz służebnością gruntową przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 27/1 obr. 10 miasta Słupska opisanymi w dziale III księgi wieczystej nr SL1S/00034254/1.


Działka nr 856 położona jest na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Jagiellońska” na terenie o funkcji: zieleń parkowa, tereny usług (16.34.ZP,U). Zgodnie z ustaleniami w/w planu ochronie podlega istniejąca na działce zieleń wysoka. Ponadto ustala się ogólną dostępność terenu, bez możliwości grodzenia.


Przez teren działki nr 856 przechodzą liczne sieci infrastruktury technicznej: linie energetyczne, ciepłociąg, linie gazowe, sieć wodociągowa.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.


Przetarg odbędzie się w dniu 13.10.2017r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 09.10.2017r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pokój 215, pod nr tel. 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
5 września 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
11 września 2017
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
5 września 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
11 września 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek