Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji deszczowej wraz z koncepcją drogową w rejonie ulic Piłsudskiego - Banacha w Słupsku

składanie ofert: 8.08.2005 11:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku , pokój nr 8 - sekretariat
otwarcie ofert: 8.08.2005 11:15 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pokój 8
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk,
ul.Banacha 12, działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk,
o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na
opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji deszczowej wraz z koncepcją drogową w rejonie ulic Piłsudskiego-Banacha w Słupsku.

Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień CPV 74232 220-2

1. Opis przedmiotu zamówienia.
Temat dokumentacji projektowej: drogi (koncepcja) i uzbrojenie w sieć kanalizacji deszczowej terenu zabudowy usługowej i mieszkaniowej w rejonie ulic Piłsudskiego – Banacha ograniczonego od wschodu posesją kościoła p.w. Bł. M. Kolbe, a od zachodu ogrodami działkowymi, na podstawie miejscowego plan zagospodarowania terenu

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 50,00 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.

5.Termin wykonania zamówienia pożądany: 20.11.2005r.

6. Warunki udziału w postępowaniu:
1)w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2)wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmii i gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na nie mniej niż 3 lata
3)Wykonawca winien wykazać się wykonaniem min. dwóch projektów (wdrożonych do realizacji i na podstawie których roboty zostały wykonane i przekazane do eksploatacji) polegających na uzbrojeniu terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej o powierzchni min. 80.000 m2 w sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, opracowanych w latach 2002-2004, popartych referencjami
4)Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

7.Wymagane wadium 1.000,00 zł

8.Kryterium oceny ofert – najniższa cena.

9.Składanie ofert do godziny 11:00 dnia 08.08.2005 r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat.

10.Termin związania ofertą 30 dni.

11.Otwarcie ofert: 08.08.2005 r., godz. 11:15 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat.

12. Uprawnieni do kontaktów z oferentami :
Anna Budźko-Pituła tel. 059 / 84 33 129,
Ewa Weitmann tel. 059 / 84 88 333
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
25 lipca 2005
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
25 lipca 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek