Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie robót wykończeniowych budynku 1C - roboty wszystkich branż Szpitala Wojewódzkiego w budowie w Słupsku

składanie ofert: 7.09.2005 13:00 • Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, pokój nr 8 - sekretariat
otwarcie ofert: 7.09.2005 13:15 • Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, pokój 6
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk,
ul.Banacha 12,działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk,
o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na
wykonanie robót wykończeniowych budynku 1C – roboty wszystkich branż
Szpitala Wojewódzkiego w budowie w Słupsku.

Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień CPV - 45215140-0

1.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót wykończeniowych w istniejącym stanie surowym budynku nr 1C (blok przyjęć i pomocy doraźnej) w branży architektonicznej, sanitarnej i elektrycznej na parterze oraz pozostałych kondygnacjach.

2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok.
nr 1. Cena 400,00 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia : 30.11.2006 r.

6.Warunki udziału w postępowaniu. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy:
1)nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2)udzielą rękojmii i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na nie mniej niż 3 lata
3)Wykonawca, lub lider konsorcjum wykaże się wykonaniem w roku 2004, robót budowlanych w ramach jednego zadania inwestycyjnego obiektów służby zdrowia, o wartości co najmniej czterech milionów złotych
4)wykażą dodatni wynik finansowy w każdym roku działalności w okresie ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; konsorcjum – ww. warunek dla każdego członka konsorcjum.
5)posiadają łączna wielkość przychodu za lata 2002, 2003 i 2004 min. 30 mln zł, a dla konsorcjum min. 60 mln zł, w tym dla lidera konsorcjum min. 30 mln zł.
6)Wskaźnik zadłużenia ogólnego na dzień 31.12.2004 (bilans 2004 r) nie wyższy niż 0,7 – dla lidera konsorcjum.
7)ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

8.Wymagane wadium 100.000,00 zł

9.Kryterium oceny ofert – najniższa cena.

10.Składanie ofert do godziny 13:00 dnia 07.09.2005 r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat.

11.Termin związania ofertą 60 dni.

12.Otwarcie ofert: 07.09.2005 r., godz. 13:15 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 6..

13.Uprawnieni do kontaktów z oferentami : Anna Budźko-Pituła
tel. 059 / 84 33 129 , Ewa Weitmann tel. 059 / 84 88 333

14.Ogłoszenie zostanie przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych dnia 01.08.2005r.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
1 sierpnia 2005
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
1 sierpnia 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek