Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ( lokalu niemieszkalnego), stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 19.12.2017 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Teraz LUDWIKA ZAMENHOFA 5

WYBIERAM SŁUPSK


Prezydent Miasta Słupska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (lokalu niemieszkalnego), stanowiącej własność Miasta SłupskLOKAL UŻYTKOWY – miejsce na TWÓJ biznes!

Lokal niemieszkalny (użytkowy) położony na parterze budynku przy ul. Ludwika Zamenhofa 5, o pow. 147,18 m2 wraz z udziałem 573/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 600/2 o pow. 756 m2, położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00022363/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi- 572 127,00 zł, w tym:

cena lokalu – 560 000,00 zł,

cena udziału 573/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu – 12 127,00 zł.

Wadium – 60 000,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 5 730,00 zł.

Pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 25 % wartości udziału w gruncie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 3 % wartości nabytego udziału w gruncie plus podatek VAT i płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od 2018 r. Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata. Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala się do dnia 16.09.2103 r.

Nieruchomość położona przy ulicy Zamenhofa 5 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje MPZP „Śródmieście”, na terenie o funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej 25.MW,U. Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską, lecz zlokalizowany jest na terenie zabytkowego układu urbanistycznego miasta Słupska wpisanego do rejestru zabytków (poz. A-355) i podlega uwarunkowaniom zgodnym z zapisami obowiązującego na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”Śródmieścia” Słupska.

Przetarg odbędzie się 19.12.2017 r. o godz.1100 w sali 212 Urzędu Miejskiego (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 13.12.17 r. na konto Miasta Słupsk mBANK SA nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 08.12.2017 r. o godz.13³0. Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
10 października 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
18 października 2017
Nazwa pliku:
inwentaryzacja budynku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
10 października 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
18 października 2017
Nazwa pliku:
mapa ewidencyjna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
10 października 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
18 października 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek