Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Modernizacja obiektu przy ul. Bohaterów Westerplatte 1 na potrzeby przychodni rejonowej

składanie ofert: 16.08.2005 10:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku ul. Banacha 12 pok, nr 8
otwarcie ofert: 16.08.2005 10:15 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku ul. Banacha 12, pokój nr 6
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76 - 200 Słupsk ul. Banacha 12, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 Euro na projekt budowlano - wykonawczy wielobranżowy p.t."Modernizacja obiektu przy ul. Bohaterów Westerplatte 1 na potrzeby przychodni rejonowej"

Wspólny Słownik Zamówień PCV 74.23.20.00-0 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji istniejącej przychodni w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów sanitarnych dotyczących przychodni zdrowia w tym również dobudowa windy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76 - 200 Słupsk. ul. Banacha 12 pok. nr 1 Cena 30,00 zł - płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
 5. Termin wykonania zamówienia: 15.12.2005 roku.
 6. Warunki udziału w postępowaniu:
  • w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust 1 i 2, spełniający wymogi art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi i gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na nie mniej niż 3 lata,
  • Wykonawcy udzielą rekojmii i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na nie mniej niż 3 lata,
  • wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednego zrealizowanego projektu na potrzeby służby zdrowia w porównywalnym zakresie, wraz z załączeniem do oferty dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych robót.
  • ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

 7. Wymagane wadium: 2.200,00 zł
 8. Kryterium oceny ofert - najniższa cena.
 9. Termin związania ofertą 30 dni.
 10. Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Anna Budźko - Pituła tel. 059/8433129.
 11. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.rzislupsk.republika.pl i na tablicy ogłoszeń 28.07.2005r.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
1 sierpnia 2005
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
1 sierpnia 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek