Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy Zamenhofa 4 stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 20.11.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy Zamenhofa 4 stanowiącej własność

Miasta Słupsk

Lokal mieszkalny Nr 2 o pow. użytkowej 117,87 m2 położony w budynku przy ul. Zamenhofa 4 z udziałem 1454/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 596/4 o pow. 247m2 w obrębie 6, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW SL1S/00053844/3.

cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 200.000,00zł w tym

cena lokalu: 194.523,00zł

cena udziału 1454/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu: 5.477,00 zł

wadium : 20.000,00 zł

postąpienie: nie mniej niż 2.000,00 zł

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 25% wartości udziału w gruncie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 1% wartości nabytego udziału w gruncie plus podatek VAT i płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od 2018roku. Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata. Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala się do dnia 27.01.2103 roku.

Nieruchomość położona jest na terenie gdzie obowiązuje MPZP „Śródmieście” - na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa-28.MW.U. Budynek znajduje się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, dla którego ustala się obowiązek uzgadniania wszelkich prac budowlanych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zgodnie z treścią uchwały XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30.03.2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji.

I nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. Zamenhofa 4 odbył się w dniu 4.09.2017roku.

Przetarg odbędzie się 20.11.2017r. roku o godz.1000 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku (II piętro ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 15.11.2017 roku na konto: Miasto Słupsk, Wydział Finansowy, Referat Dochodów mBANK SA nr. rachunku 08114011530000217542001011

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie 598488330. Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 10.11.2017r o godzinie 13:00.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 października 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
18 października 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek