Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 Euro na budowę kwatery balastu stałego na terenie składowiska odpadów w miejscowości Bierkowo gm. Słupsk

składanie ofert: 20.09.2005 11:45 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat
otwarcie ofert: 20.09.2005 12:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku – sekretariat, pokój nr 8
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.Banacha 12, działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk, ogłasza

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 Euro na
budowę kwatery balastu stałego na terenie składowiska odpadów w miejscowości Bierkowo gm. Słupsk


Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. „Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i powiatu słupskiego – III etap”

1.Opis przedmiotu zamówienia.
Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień :
CPV 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne
CPV 45232452-5 roboty odwadniające

Przedmiotem zamówienia jest budowa kwatery balastu stałego na terenie składowiska odpadów w Bierkowie k/Słupska. Zakres robót obejmuje: wykonanie robót ziemnych o kubaturze ok. 44 tys. m3, uszczelnienie dna i ścian wykopu geomembraną o łacznej powierzchni ok. 12 tys. m2, wykonanie drenażu o długości ok. 420 m wraz z siecią kanalizacji tłocznej dł. 50 m i przepompownią, wykonanie filtra gruntowego, zgodnie z opisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 60,00 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia: 30.10.2006 r.

6.Warunki udziału w postępowaniu. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy:
1)nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2)udzielą gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy na wykonane roboty.
3)wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch zadań polegających na wykonaniu robót ziemnych o kubaturze min. 20 tys. m3 każde, wraz z załączeniem do oferty dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych robót.
4)dysponują sprzętem do robót ziemnych, minimum: koparka podsiębierna o poj, łyżki 0,6 m3 – 1 szt., koparka zgarniakowa o poj. łyżki 0,6 m3 – 1 szt., spychacz gąsienicowy 100 KM – 2 szt, samochód samowyładowczy o ładowności 10 t – 2 szt.
5)dysponują osobami, które będą wykonywały zamówienie, uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w branży budowlanej – 1 osoba, w branży sanitarnej – 1 osoba.

7.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

8.Wymagane wadium: 30.000,00 zł

9.Kryterium oceny ofert – najniższa cena.

10.Składanie ofert do godziny 11:45 dnia 20.09.2005 r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat.

11.Termin związania ofertą 60 dni.

12.Otwarcie ofert: 20.09.2005 r., godz. 12:00 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat.

13.Uprawnieni do kontaktów z oferentami :
Anna Budźko-Pituła tel. 059/84-33-129

14.Publikacja ogłoszenia:
·Biuletyn Zamówień Publicznych.
·Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich
·Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, pl.Zwycięstwa 3 oraz www.slupsk.pl
·Tablica ogłoszeń w PGK Sp. z o.o. w Słupsku, ul.Szczecińska 112 oraz www.pgkslupsk.pl
·Tablica ogłoszeń w RZI w Słupsku, ul.Banacha 12 oraz www.rzislupsk.republika.pl
BZP nr 167 z 5.08.2005r. poz. 39542

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
3 sierpnia 2005
Informację opublikował:
Bartosz Gwóźdź-Sproketowski
Data publikacji:
3 sierpnia 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek