Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Kopernika

rozpoczęcie przetargu: 6.12.2017 12:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

Teraz KOPERNIKA


PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Słupska przy ulicy Kopernika, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00041767/2, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

- działka nr 565/9 o powierzchni 56 m²,

cena wywoławcza 23.000,- zł, wadium 2.300,- zł, postąpienie nie mniej niż 230,- zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Działka nr 565/9 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Mickiewicza” na terenie o funkcji: tereny usług handlu z dopuszczeniem innych usług nieuciążliwych (10.14.UH).

Na działce nr 565/9 znajdują się pojedyncze drzewa.

Przez teren działki nr 565/9 przechodzi linia elektroenergetyczna.

W związku z tym, że zagospodarowanie działki nr 565/9 możliwe jest tylko przez właścicieli sąsiednich nieruchomości w przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości położonych w obrębie 6 miasta Słupska, oznaczonych jako działka : nr 565/8 (ul. Kopernika), nr 565/10 (ul. Kopernika), działka nr 563/2 (ul. Kopernika).

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

  1. wpłacenie wadium do dnia 01.12.2017r. na konto Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

  2. posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości oznaczonej w obrębie 6 jako działka nr 565/8, działka nr 565/10, działka nr 563/2 (aktualny wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości ).

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 01.12.2017r. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu Urzędu Miejskiego w Słupsku w pok. 217 ( II piętro) do godziny 1400.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 04.12.2017r. ( obok pok. 215).


Przetarg odbędzie się w dniu 06.12.2017r. o godzinie 12:00 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) lub telefonicznie 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
3 listopada 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
6 listopada 2017
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
3 listopada 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
6 listopada 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek