Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie robót wykończeniowych budynku 1C - roboty wszystkich branż Szpitala Wojewódzkiego w budowie w Słupsku

składanie ofert: 23.09.2005 12:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pokój nr 8 - sekretariat
otwarcie ofert: 23.09.2005 12:15 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pokój 6
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk,ul.Banacha 12,
działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk,o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na

wykonanie robót wykończeniowych budynku 1C – roboty wszystkich branż
Szpitala Wojewódzkiego w budowie w Słupsku.

1.Opis przedmiotu zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień CPV - 45215140-0
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót wykończeniowych w istniejącym stanie surowym budynku nr 1C (blok przyjęć i pomocy doraźnej) w branży architektonicznej, sanitarnej i elektrycznej na parterze oraz pozostałych kondygnacjach.

2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha12,pok.nr 1. Cena 400,00 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia : 30.11.2006 r.

6.Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy:
1)nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2)udzielą rękojmii i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na nie mniej niż 3 lata
3)ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
4)Spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

8.Wymagane wadium 200.000,00 zł

9.Kryterium oceny ofert – najniższa cena.

10.Składanie ofert do godziny 12:00 dnia 23.09.2005 r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat.

11.Termin związania ofertą 60 dni.

12.Otwarcie ofert: 23.09.2005 r., godz. 12:15 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku,pok. nr 6.

13.Uprawnieni do kontaktów z oferentami : Anna Budźko-Pituła tel. 059 / 84 33 129 ,Ewa Weitmann tel. 059 / 84 88 333

14. Ogłoszenie zostanie przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych dnia 17.08.2005r.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2005
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
19 sierpnia 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek