Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 Euro na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obszaru miasta Słupska I i II etap

składanie ofert: 23.09.2005 12:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok.313
otwarcie ofert: 23.09.2005 12:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pokój 313


Prezydent Miasta Słupska, 76-200 Słupsk, ul. Plac Zwycięstwa 3. wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na
wykonanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obszaru miasta Słupska.

1.Zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach.

2.Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia ustala się na:
Etap I 31 grudnia 2005 r.
Etap II 31 maja 2006 r.
3. Nie dopuszcza się do składania ofert częściowych i wariantowych oraz nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

4. Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1)Spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2)Posiadają uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2 wymienione w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)
5. Potwierdzeniem spełnienia wyżej wymienionych warunków będzie złożenie:
1)oświadczenia o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 oraz o nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3)kopii uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2
4)wykazu osób personelu inżynieryjno-technicznego, które będą wykonywać zamówienie.

6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Słupsku, pok. 313 w godz. 9.00 - 15.00.

6. Nie ustala się wadium.

7. Kryterium oceny ofert – łączna cena za I i II etap - waga 100%

8.Termin związania z ofertą 30 dni

9. Osoby do kontaktu:
Tadeusz Otwinowski - tel. 059 84888434
e mail: t.otwinowski@um.slupsk.pl
Tadeusz Szemryk - tel. 059 8488440
e mail: t.szemryk@um.slupsk.pl

10. Słownik CPV - 74225000-2


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
7 września 2005
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
7 września 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek