Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Piłsudskiego

składanie ofert: 16.04.2018 15:00 • sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pok. 217
otwarcie ofert: 20.04.2018 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Teraz PIŁSUDSKIEGO

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

rokowania na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Słupska


Dobre Miejsce na Twój biznes!


Rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 10 miasta Słupska przy ulicy Piłsudskiego


oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 856 o powierzchni 3143 m2

cena wywoławcza do rokowań wynosi 165.000,- zł, zaliczka 17.000,- zł

Do ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034254/1.

Działka nr 856 obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku oraz służebnością gruntową przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 27/1 obr. 10 miasta Słupska opisanymi w dziale III księgi wieczystej nr SL1S/00034254/1.


Działka nr 856 położona jest na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Jagiellońska” na terenie o funkcji: zieleń parkowa, tereny usług (16.34.ZP,U). Zgodnie z ustaleniami w/w planu ochronie podlega istniejąca na działce zieleń wysoka. Ponadto ustala się ogólną dostępność terenu, bez możliwości grodzenia.


Przez teren działki nr 856 przechodzą liczne sieci infrastruktury technicznej: linie elektroenergetyczne, linie ciepłownicze, linie gazowe, sieć wodociągowa.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 13.10.2017r. wynosiła 332.000,-zł, w drugim przetargu organizowanym w dniu 14.12.2017r. wynosiła 250.000,- zł, w rokowaniach organizowanych w dniu 12.02.2018r. wynosiła 198.000,- zł.

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Piłsudskiego – działka nr 856” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) w terminie do 16.04.2018r. do godz. 1500.


Rokowania odbędą się w dniu 20.04.2018r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 17.000,- zł na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011 oraz złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach do dnia 16.04.2018r. do godz. 1500 w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu Urzędu Miejskiego w Słupsku w pok. 217.

Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku ( Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) lub telefonicznie 59 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:


1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba

prawna lub inny podmiot,

2. datę sporządzenia zgłoszenia,

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki

bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
9 marca 2018
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
14 marca 2018
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
8 marca 2018
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
14 marca 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek