Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Koszalińskiej

składanie ofert: 25.06.2018 15:00 • sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pok. 217
otwarcie ofert: 28.06.2018 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Teraz KOSZALIŃSKA

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

rokowania na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Słupska


Dobre Miejsce na Twój biznes!


Rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 11 miasta Słupska przy ulicy Koszalińskiej


oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 657 o powierzchni 3651 m2 wraz z udziałem 1/9 w działce nr 662 o pow. 2323 m2

cena wywoławcza do rokowań wynosi 660.000,- zł, zaliczka 66.000,- zł

Do ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Dla działki nr 657 Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00038907/2.

Dla działki nr 662 Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00114183/7.

Działka nr 662 obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska-Koszalińska”:

- działka nr 657 znajduje się na terenie o funkcji: usług nieuciążliwych (3.7.UN),

- działka nr 662 znajduje się na terenie o funkcji: tereny komunikacji wewnętrznej dojazdowej (05.20.KDW).

Przez teren działki nr 657 przechodzą liczne sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa wraz z komorą podziemną, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, ciepłownicza wraz z komorą podziemną przewodu.

Na działce nr 657 znajdują się lampy oświetleniowe.

Na działce nr 657 znajdują się liczne drzewa i krzewy.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 20.12.2017r. i drugim przetargu w dniu 20.03.2018r. wynosiła 710.000,-zł.


Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Koszalińska – działka nr 657” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) w terminie do 25.06.2018 r. do godz. 1500.


Rokowania odbędą się w dniu 28.06.2018 r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 66.000,- zł na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011 oraz złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach do dnia 25.06.2018r. do godz. 1500 w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu Urzędu Miejskiego w Słupsku w pok. 217.

Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) lub telefonicznie 59 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:


1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba

prawna lub inny podmiot,

2. datę sporządzenia zgłoszenia,

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki

bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
20 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
25 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZNiB
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
25 kwietnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek