Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego przy Al. Sienkiewicza 5

składanie ofert: 4.06.2018 15:00 • sekretariat Wydziału zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pok.217
otwarcie ofert: 7.06.2018 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej przy Al. Sienkiewicza 5,

stanowiącej własność Miasta Słupsk


LOKAL UŻYTKOWY – pomysł na TWÓJ biznes!


Lokal niemieszkalny położony na I piętrze w budynku przy Al. Sienkiewicza 5, o pow. 142,50m2 wraz z udziałem 1799/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 572/4 o pow. 300 m2, położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00032876/3.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi- 300 000,00 zł w tym:

cena lokalu-284 891,00zł

cena udziału 1799/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu-15 109,00zł

Pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 25% wartości udziału w gruncie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 3% wartości nabytego udziału w gruncie plus podatek VAT i płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku począwszy od 2019 roku. Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata. Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala się do dnia 14.10.2101 roku.

Nieruchomość położona przy Alei Sienkiewicza 5 znajduje się na obszarze miasta, dla którego obowiązuje MPZP „Mickiewicza”, na terenie o funkcji-tereny adaptowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wbudowanymi (10.4. MWU.)

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 18.12.2017 r. wynosiła 458 015,00 zł, w drugim przetargu ustnym organizowanym w dniu 07.03.2018 r. wynosiła 366 412,00 zł.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 30.05.2018r. o godz.1400.Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania Al. Sienkiewicza 5” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) w terminie do dnia 04.06.2018 r. do godz.15ºº. Rokowania odbędą się w dniu 07.06.2018 r. o godzinie 1000 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (I piętro).Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 30 000,00 zł na konto Miasta Słupsk mBANK SA numer 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr 59 84 88 410.Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.2. Datę sporządzenia zgłoszenia.3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.5. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tokarczuk-Kawalerowicz-Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
7 maja 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
7 maja 2018
Nazwa pliku:
rzut inwentaryzacji lok.przy Al.Sienkiewicza 5
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Magdalena Wójcik
Data wytworzenia:
7 maja 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
7 maja 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek