Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rokowania na sprzedaż nieruchomości przy Al. Sienkiewicza 3

składanie ofert: 19.07.2018 14:00
otwarcie ofert: 25.07.2018 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej

przy Al. Sienkiewicza 3, stanowiącej własność Miasta Słupsk


LOKAL UŻYTKOWY – miejsce na TWÓJ biznes!


Cena wywoławcza do rokowań wynosi 350.000,00zł,

zaliczka 35.000,00zł

Lokal niemieszkalny położony na II piętrze w budynku przy Al. Sienkiewicza 3, o pow. 116,11m2 wraz z udziałem 752/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działek gruntu nr 573/3 i 573/6 o pow. 906m2, położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00039514/7.

Nieruchomość położona przy ulicy Al. Sienkiewicza 3 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje MPZP „Mickiewicza”- tereny o funkcji adaptowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wbudowanymi, usługami handlu, gastronomii, administracji, turystyki, kultury oraz inne nieuciążliwe (10.4 MWU.)Obiekt przy Al. Sienkiewicza 3 wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr KL-II-5340/6/89 z dnia 10.03.1989 r.,nr poz. rej.zabytków województwa pomorskiego:A-1267. Prowadzenie wszelkich prac i robót budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Działki oznaczone numerami 573/6 i 573/3 obciążone są nieodpłatną służebnością gruntową.

Z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków cena nieruchomości osiągnięta w rokowaniach zostanie obniżona o 50%.

Rokowania odbędą się 25.07.2018r. o godz.1100 w sali 212 Urzędu Miejskiego (II piętro).

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 26.02.2017r. wynosiła 400.000,00zł

w drugim przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 25.05.2018r. Wynosiła 380.000,00zł

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania - Al. Sienkiewicza 3” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) w terminie do 19.07.2018r. do godz.1400.

Zaliczkę w wysokości 35.000,00zł należy wpłacić na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

  2. datę sporządzenia zgłoszenia,

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

  5. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju 215 tut. urzędu lub telefonicznie 59 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Osobie, która wygra rokowania a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconej zaliczki nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 13.07.2018 o godz.13ºº.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora
Data wytworzenia:
22 czerwca 2018
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
22 czerwca 2018
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
22 czerwca 2018
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
22 czerwca 2018
Nazwa pliku:
rzut
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
22 czerwca 2018
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
22 czerwca 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek