Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy Placu Dąbrowskiego

rozpoczęcie przetargu: 10.09.2018 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Teraz Plac Dąbrowskiego

WYBIERAM SŁUPSK!


PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Słupska przy Placu Dąbrowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00038298/9, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.


- działka nr 23/8 o powierzchni 312 m²

cena wywoławcza – 100.000,- zł, wadium – 10.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 1.000,- zł,

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.


Część działki nr 23/8 znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Tuwima” na terenie o funkcji zabudowa usługowa – usługi opieki zdrowotnej, dopuszczalne inne usługi nieuciążliwe (10-UZ), zabudowa mieszkaniowa z usługami o wysokiej intensywności zabudowy (8-MW/U). Pozostała część działki nr 23/8 znajduje się obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Tuwima-A” na terenie o funkcji teren usług handlu, administracji, usług hotelarskich, garaż wielopoziomowy (1.U).

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (10-UZ), (8-MW/U),(1.U) ww. planów zagospodarowania.

W związku z tym, że użytkowanie i zagospodarowanie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23/8 możliwe jest tylko przez właścicieli nieruchomości przyległych, w przetargu mogą brać udział właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych w 13 obrębie miasta Słupska oznaczonych jako: działka nr 23/5 (Pl. Dąbrowskiego 6), działka nr 1039 (ul.Deotymy 8), działka nr 22/6 (ul.Tuwima 30).

Ze względu na usytuowanie stacji trafo oraz węzła cieplnego w budynku zlokalizowanym przy granicy z działką nr 23/8 przed sprzedażą działki nr 23/8, stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 13 obrębie miasta Słupska przy Placu Dąbrowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00038298/9, ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22/6 położonej w 13 obrębie miasta Słupska przy ulicy Tuwima 30.

Służebność odbywać się będzie na działce nr 23/8 w pasie gruntu o pow. 190 m2.

Wartość służebności na działce nr 23/8 wynosi 23.724,- zł + należny VAT.

Warunek ustanowienia służebności gruntowej stanie się bezprzedmiotowy, jeżeli nabywcą działki nr 23/8 wyłonionym w wyniku przetargu zostanie użytkownik wieczysty lub właściciel działki nr 22/6 położonej przy ulicy Tuwima 30.


Przez teren działki nr 23/8 przechodzą liczne sieci infrastruktury technicznej: linie elektroenergetyczne, kanalizacji deszczowej, ciepłownicze. Na działce nr 23/8 znajdują się studzienki kanalizacyjne. Działka jest częściowo utwardzona polbrukiem.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.


Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

  1. wpłacenie wadium do dnia 05.09.2018 r. na konto Miasto Słupsk mBank S.A. nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011,

  2. posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności lub użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych w 13 obrębie miasta Słupska oznaczonych jako: działka nr 23/5, działka nr 1039, działka nr 22/6 (aktualny wypis z rejestru gruntów lub elektroniczny odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości).

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu w pokoju 217 ( II piętro) do dnia 05.09.2018 r. do godziny 1600.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokonana kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku w dniu 07.09.2018 r. (obok pokoju 215).


Przetarg odbędzie się w dniu 10.09.2018 r. o godzinie 1000w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) lub telefonicznie 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
2 sierpnia 2018
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
8 sierpnia 2018
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZNiB
Data wytworzenia:
8 sierpnia 2018
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
8 sierpnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek