Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kijowskiego w Słupsku

rozpoczęcie przetargu: 4.10.2018 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 17 miasta Słupska przy ulicy Władysława Kijowskiego

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość złożona z działek nr 502 i 503 o łącznej powierzchni 585m² dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00036711/7 przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Cena wywoławcza – 86.000,00zł, wadium – 8.600,00zł,

postąpienie - nie mniej niż 860,00zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte - Hubalczyków” na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu 03.4.MN w/w planu zagospodarowania. Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym. Przez działkę nr 503 przebiega przewód telekomunikacyjny.

W związku z tym, że użytkowanie nieruchomości (działki nr 502 i 503) możliwe jest tylko przez właścicieli sąsiednich nieruchomości, w przetargu mogą brać udział właściciele działki nr 945 (ul. Kijowskiego 2), działki nr 891 (ul. Kijowskiego 6) oraz działki nr 950 (ul. Kwapisza 7).

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

  1. wpłacenie wadium do dnia 01.10.2018r. na konto: Miasto Słupsk mBANK SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011

  2. posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości oznaczonej w obrębie 17 jako działka nr 945, nr 891, nr 950 (aktualny wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości)

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 01.10.2018r. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu Urzędu Miejskiego w Słupsku w pok. 217 (II piętro) do godziny 1500.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 03.10.2018r. (obok pok. 215).

Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2018r. o godzinie 10ºº w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) lub telefonicznie 598488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora
Data wytworzenia:
27 sierpnia 2018
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
27 sierpnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek