Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa leków i materiałów medycznych

składanie ofert: 30.11.2005 10:00 • siedzibie zamawiającego, pok. 203
otwarcie ofert: 30.11.2005 11:00 • siedzibie zamawiającego, pokój 126

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Słupsku ul. Wojska Polskiego 50, 76-200 Słupsk
ogłasza rozpoczęcie postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
o nazwie:

Dostawa leków i materiałów medycznych dla SPSP ZOZ w Słupsku
( CPV 24400000-8 )
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

Specyfikację istotnych
warunków zamówienia
można odebrać
na wniosek Wykonawcy: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 203 lub listownie.

Uprawnieni do kontaktów
z Wykonawcami: Grażyna Ryśnik; tel./fax ( 059) 842-30-33 wew.55

Termin wykonania
zamówienia: 01.01.2006r. – 31.12.2006r.

Wadium: nie wymaga się składania wadium w tym postępowaniu.

Kryteria oceny ofert
i ich znaczenie: cena ( koszt) - 100%

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego - pokój nr 203

Termin związania ofertą: 30 dni

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy: spełniają warunki art.22 ust.1 pkt 1-4,
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy” Prawo zamówień publicznych”
oraz spełniają wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która zawiera szczegółowy opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
8 listopada 2005
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
8 listopada 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek