Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Słupsku przy ulicy Chrobrego

rozpoczęcie przetargu: 27.09.2018 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

WYBIERAM SŁUPSK!


PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie 9 miasta Słupska przy ulicy Chrobrego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00035109/7, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

- działka nr 268/5 o powierzchni 9 m²

cena wywoławcza – 2.300,- zł, wadium – 300,- zł, postąpienie - nie mniej niż 30,- zł,

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Działka nr 268/5 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ”Chrobrego” na terenie o funkcji: tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego 2.7.MN. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (2.7.MN) ww. planu zagospodarowania.

W związku z tym, że użytkowanie i zagospodarowanie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 268/5 możliwe jest tylko przez właścicieli nieruchomości przyległych, w przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości położonych w 9 obrębie miasta Słupska oznaczonych jako: działka nr 267 (ul. Chrobrego 31), działka nr 269/4 (ul. Chrobrego 32), działka nr 268/6 i nr 1224 (ul. Chrobrego-Przemysława II 17).

Działka nr 268/5 zabudowana jest częścią budynku gospodarczego.


Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

  1. wpłacenie wadium do dnia 24.09.2018 r. na konto Miasto Słupsk mBank S.A. nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011,

  2. posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości położonych w 9 obrębie miasta Słupska oznaczonych jako: działka nr 267, działka nr 269/4, działka nr 268/6 i nr 1224 (aktualny wypis z rejestru gruntów lub elektroniczny odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości).

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu w pokoju 217 ( II piętro) do dnia 24.09.2018 r. do godziny 1600.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokonana kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku w dniu 26.09.2018 r. (obok pokoju 215).


Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2018 r. o godzinie 1000w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) lub telefonicznie 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
22 sierpnia 2018
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
27 sierpnia 2018
Nazwa pliku:
mapa ul. Chrobrego
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZNiB
Data wytworzenia:
22 sierpnia 2018
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
27 sierpnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek