Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej przy ul. Armii Krajowej 34, stanowiącej własność Miasta Słupska

rozpoczęcie przetargu: 26.10.2018 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212


Teraz Armii Krajowej 34

WYBIERAM SŁUPSK


Prezydent Miasta Słupska

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej 34, stanowiącej własność Miasta SłupskaLOKAL UŻYTKOWY – miejsce na TWÓJ biznes!

Lokal niemieszkalny położony w przyziemiu i w piwnicy budynku przy ul. Armii Krajowej 34, o pow. 40,87 m2 wraz z udziałem 480/10 000 we własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 808/5 o pow. 308 m2, położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00040607/6.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 125 000,00 zł, w tym:

cena lokalu – 121 356,00 zł,

cena udziału 480/10 000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu – 3644,00zł.

Wadium – 12 500,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 1 250,00 zł.


Pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 25 % wartości udziału w gruncie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 3 % wartości nabytego udziału w gruncie plus podatek VAT i płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od 2019 r. Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata. Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala się do dnia 20.09.2101 r.

Nieruchomość położona przy ulicy Armii Krajowej 34 znajduje się na terenie miasta, na którym obowiązuje MPZP „Podgrodzie I”-tereny o funkcji mieszkalno- usługowej o wysokiej intensywności zabudowy(10. MW,U).


Przetarg odbędzie się 26.10.2018 r. o godz.1100 w sali 212 Urzędu Miejskiego (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 19.10.18 r. na konto Miasta Słupsk mBANK SA nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 59 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.


Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 8.10.2018 r. o godz.1500.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
24 września 2018
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
10 października 2018
Nazwa pliku:
Zdjęcie 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
WZNiB
Data wytworzenia:
24 września 2018
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
10 października 2018
Nazwa pliku:
Zdjęcie 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
WZNiB
Data wytworzenia:
24 września 2018
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
10 października 2018
Nazwa pliku:
Rzut lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
WZNiB
Data wytworzenia:
24 września 2018
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
10 października 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek