Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wielickiej

rozpoczęcie przetargu: 7.12.2018 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Słupska przy ulicy Wielickiej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość o nr działki nr 167/2 o powierzchni 860m² dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00116705/7 przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Cena wywoławcza – 65.000,00zł, wadium – 6.000,00zł,

postąpienie - nie mniej niż 650,00zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony VAT

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Orzeszkowej” na terenie o funkcji: tereny ciągów pieszo-jezdnych. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu 17.28.CPJ, 21.38.KDW ww. planu zagospodarowania.

Na działce nr 167/2 w obrębie 6 ustanowiona jest bezterminowa służebność przesyłu na rzecz „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o., oraz służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki 168/9. Na działce znajdują się: przewód kanalizacyjny, przewód elektroenergetyczny, gazowy, drzewa.

W związku z tym, że użytkowanie nieruchomości (działki nr 167/2) możliwe jest tylko przez właścicieli sąsiednich nieruchomości, w przetargu mogą brać udział właściciele działki nr 166/4(ul. Orzeszkowej 1), działki nr 168/9 (ul. Orzeszkowej 2a),działki nr 168/10 (ul. Orzeszkowej), działki nr 163/3 (ul. Wielickiej 3a), działki nr 165/1 (ul. Wielickiej 5) oraz działki nr 168/1 (ul. Bałtyckiej)

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

  1. wpłacenie wadium do dnia 03.12.2018r. na konto: Miasto Słupsk mBANK SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011

  2. posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości oznaczonej w obrębie 6 jako działka nr: 166/4, 167/1, 168/9, 168/1, 165/1, 168/10, 163/3 (aktualny wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości)

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 03.12.2018r. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu Urzędu Miejskiego w Słupsku w pok. 217 (II piętro) do godziny 1400.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 05.12.2018r. (obok pok. 215).

Przetarg odbędzie się w dniu 07.12.2018r. o godzinie 10ºº w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) lub telefonicznie 598488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - Dyrektor Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
7 listopada 2018
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
7 listopada 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek