Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Zaborowskiej

rozpoczęcie przetargu: 29.01.2019 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Teraz ZABOROWSKIEJ

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Słupska


Dobre Miejsce na Twój biznes!


II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 10 miasta Słupska przy ulicy Zaborowskiej


oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 956 o powierzchni 1,5253 ha

cena wywoławcza 2.351.000,- zł, wadium 236.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 23.510,- zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034254/1.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Zaborowskiej I” działka nr 956 znajduje się na terenie o funkcji: tereny usług (05.16.U).


Na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 10 obrębie miasta Słupska przy ulicy Zaborowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 958, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034254/1, ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu w pasie gruntu o pow. 1933 m2 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 956 położonej w 10 obrębie miasta Słupska przy ulicy Zaborowskiej.

Wartość służebności na działce nr 958 o pow. 1933 m2 wynosi 15.754,- zł + należny VAT

Działka nr 958 znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Zaborowskiej I” na terenie o funkcji: drogi lokalnej (11.25.KDL)

Na działce nr 956 znajdują się drzewa i krzewy.

Działka nr 956 posiada w części użytek RIIIa - nabywca zobowiązany jest do wyłączenia działki z produkcji rolniczej.

Przez teren działki nr 956 przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia wraz z podporami przewodu.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.


Przetarg odbędzie się w dniu 29.01.2019 r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 24.01.2019 r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pokój 215, pod nr tel. 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
19 listopada 2018
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
26 listopada 2018
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZNiB
Data wytworzenia:
26 listopada 2018
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
26 listopada 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek