Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na najem na czas oznaczony 3 lat lokalu użytkowego nr 15 usytuowanego w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ulicy Jana Pawła II 1, z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych

rozpoczęcie przetargu: 19.02.2019 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Teraz JANA PAWŁA II 1

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na najem nieruchomości

stanowiącej własność Skarbu Państwa


Dobre Miejscena Twój biznes!


I przetarg ustny nieograniczony na najem na czas oznaczony 3 lat lokalu użytkowego nr 15 usytuowanego w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ulicy Jana Pawła II 1, z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznychDla przedmiotowej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 482/2 o powierzchni 0,6629 ha w 13 obrębie miasta Słupska, Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00055939/0.
Nr lokalu

Powierzchnia użytkowa (m²)

Cena wywoławcza czynszu miesięcznego z tytułu najmu lokalu

Wadium

(zł)

Postąpienie o wartości nie mniejszej niż

(zł)

I piętro15

33,49 m²

(powierzchnia użytkowa obejmuje powierzchnię lokalu i powierzchnię części wspólnych)

510 zł plus obowiązujący podatek VAT*

(odrębnie płatne są koszty mediów naliczane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu)

70

10,00

    *czynsz najmu podlega waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystyczny. Waloryzacji dokonuje się z dniem 1 kwietnia każdego roku bez konieczności zmiany umowy, począwszy od 2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.02.2019 r. o godz.10 00 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.)


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium z oznaczeniem lokalu do dnia 14.02.2019 r. na konto: Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku, Bank PKO S.A O/Słupsk Nr: 96 1020 4649 0000 7302 0130 4963.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Do wylicytowanej kwoty czynszu najmu naliczany będzie obowiązujący podatek VAT.


Lokale będą udostępnione do oglądania w dniu 05.02.2019 r. o godz.10ºº


Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy, wpłaconego wadium nie zwraca się.

Osoby, przystępujące do przetargu, reprezentujące firmy, powinny posiadać pełnomocnictwo do zawarcia umowy.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osoby przystępujące do przetargu posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą winne okazać kserokopię aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz nr REGON.

Osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 059 84 88 410.

    Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
10 stycznia 2019
Informację opublikował:
Izabela Stępień
Data publikacji:
10 stycznia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek