Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

III nieograniczony przetarg ustnym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Moniuszki 10 i Moniuszki

rozpoczęcie przetargu: 12.03.2019 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212Prezydent Miasta Słupska

ogłasza III nieograniczony przetarg ustnym na sprzedaż nieruchomości,

stanowiącej własność Miasta Słupska,

położonej w Słupsku przy ulicy Moniuszki 10 i Moniuszki

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w obrębie 13 Miasta Słupska, składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 500/2 o powierzchni 73 m2, położonej przy ulicy Stanisława Moniuszki 10 i 502/2 o powierzchni 249 m2, położonej przy ulicy Stanisława Moniuszki, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00115255/0.


Cena wywoławcza wynosi 195 000,00 zł

Wadium 19 500,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 1 950,00 zł

  Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Park Kultury” na terenie o funkcji: tereny usług, tereny mieszkaniowe wielorodzinne (06.27.U.MW).

  Działka nr 500/2 zabudowana jest jednolokalowym, dwukondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 98,35 m2, działka nr 502/2 zabudowana jest murowanym budynkiem gospodarczym oraz znajdują się na niej brama dwuskrzydłowa, murowany płot oraz pojedyncze drzewo.

  Lokal zlokalizowany w budynku położonym na działce nr 500/2, składa się z: 3 pomieszczeń i pomieszczenia sanitarnego (wc) oraz wyposażony jest w instalacje wodociągowa, kanalizacyjną i elektryczną.

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (06 27.U,MW) ww. planu zagospodarowania. Możliwość podłączenia do pozostałej infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

  W dziale III KW nr SL1S/00115255/0 wpisane są:

 • odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu w pasie gruntu o pow. 0,0081 ha na działce gruntu nr 502/2 i w pasie gruntu o pow. 0,0021 ha na działce gruntu nr 502/3 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki gruntu nr 875 o pow. 0,0081 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW SL1S/00115253/6,

 • odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu w pasie gruntu o pow. 88 m2 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka oznaczona numerem 866 położonej w Słupsku przy ulicy Stanisława Moniuszki, dla której prowadzona jest KW nr SL1S/00103505/1,

 • po odłączeniu działki oznaczonej numerem 500/3 o pow. 0,0205 ha, powstałej w wyniku podziału działki numer 500/1, przeniesiono służebność do KW SL1S/00108543/4

 • po odłączeniu działki oznaczonej numerem 500/2 o pow. 0,0073 ha, powstałej w wyniku podziału działki numer 500/1, z KW NR SL1S/00036471/2 do KW NR SL1S/00115255/0, przeniesiono z urzędu służebność do współobciążenia z KW NR SL1S/00036471/2 do KW NR SL1S/00115255/0.

Wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości zobowiązany będzie w dniu zawarcia umowy sprzedaży do ustanowienia na działce nr 502/2, położonej przy ulicy Stanisława Moniuszki, w obrębie 13 Miasta Słupska nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przechodu i przejazdu w pasie gruntu o szerokości 2,5 m i długości 27 m, o powierzchni 67,5 m2, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 502/3, położonej w 13 obrębie Miasta Słupska przy ulicy Juliusza Słowackiego 10.

Wartość służebności na działce nr 502/2 wynosi 16 858 zł + należny VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2019 r. o godz. 11ºº w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 07.03.2019 r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.


Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 25.02.2019 r. o godz. 15.00.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju 215 tut. urzędu lub telefonicznie 059 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
6 lutego 2019
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
6 lutego 2019
Nazwa pliku:
Zdjęcie 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
6 lutego 2019
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
6 lutego 2019
Nazwa pliku:
Zdjęcie 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
6 lutego 2019
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
6 lutego 2019
Nazwa pliku:
Zdjęcie 3
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
6 lutego 2019
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
6 lutego 2019
Nazwa pliku:
Mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
6 lutego 2019
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
6 lutego 2019
Nazwa pliku:
MAPA MPZP
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
6 lutego 2019
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
6 lutego 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek