Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Podgórnej 2, stanowiącego własność Miasta Słupsk

składanie ofert: 13.05.2019 15:00 • Pok. 217 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
otwarcie ofert: 17.05.2019 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212

Teraz Podgórna 2

WYBIERAM SŁUPSK


Prezydent Miasta Słupska

ogłasza I rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego

położonego przy ul. Podgórnej 2,

stanowiącego własność Miasta Słupsk


LOKAL UŻYTKOWY – pomysł na TWÓJ biznes!

Lokal niemieszkalny o pow. 20,72 m² położony jest na parterze budynku przy ul.Podgórnej 2. Z lokalem związany jest udział 453/10 000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 774/11 o pow. 424 m², położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW Nr SL1S/00107601/2.

Lokal składa się z pomieszczenia usługowego oraz pomieszczenia socjalnego bez toalety (wc). Lokal nie posiada ogrzewania, wyposażony jest w instalacje wodną i elektryczną.


Cena wywoławcza do rokowań wynosi: 40 000,00 zł

Zaliczka 4 000,00 zł


Nieruchomość położona przy ul. Podgórnej 2 znajduje się na obszarze miasta, dla którego obowiązuje MPZP „Podgrodzie I-A”, na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowo-usługowa o wysokiej intensywności zabudowy 4-MW/U. Budynek przy ul. Podgórnej 2 znajduje się wojewódzkiej ewidencji zabytków i jest objęty ochroną konserwatorską.


Cena wywoławcza obowiązująca w I przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 29.11.2018 r. wynosiła 60 000,00 zł, w II przetargu organizowanym w dniu 17.01.2019 r. i w III przetargu w dniu 21.03.2019 r. wynosiła 50 000,00 zł.


Prezydent Miasta Słupska informuję o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Podgórna 2” w pokoju 217 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) w terminie do dnia 13.05.2019 roku do godz.1500 .


Rokowania odbędą się w dniu 17.05.2019 roku o godzinie 11ºº w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 4 000,00 zł na konto Miasta Słupsk mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.


Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.


Osoby, przystępujące do rokowań, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do rokowań reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) lub telefonicznie 59 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 29.04.2019 o godz. 1500.


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.

2. Datę sporządzenia zgłoszenia.

3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

5. Kopię dowodu wpłaty zaliczki wraz informacją na jaki numerem rachunku bankowego ma być zwrócona zaliczka w przypadku niewygrania rokowań.

6. Własnoręczny podpis.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
10 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
10 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Rzut lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
10 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Zdjęcie
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
10 kwietnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek