Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie budynku mieszkalnego nr 3 na osiedlu mieszkaniowym Sołdka-Herbsta w Słupsku – etap III

składanie ofert: 1.02.2006 11:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku - pok. Nr8 - sekretariat
otwarcie ofert: 1.02.2006 11:15 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pokój 6
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk,ul.Banacha 12,
działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk,
o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na
Wykonanie budynku mieszkalnego nr 3 na osiedlu mieszkaniowym Sołdka-Herbsta w Słupsku – etap III
1.Opis przedmiotu zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień CPV - 45.21.10.00-9
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budynku mieszkalnego nr 3 na osiedlu mieszkaniowym Sołdka – Herbsta w Słupsku wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu wokół budynku.
Budynek mieszkalny o poniższych parametrach:
-powierzchnia zabudowy 877,1 m2
-kubatura 12.805,0 m3
-powierzchnia mieszkalna 2.439,87 m2
-budynek częściowo podpiwniczony, 3 klatkowy, 4-ro kondygnacyjny, 48 mieszkań
-realizacja metodą tradycyjną
-fundamenty żelbetowe
-ściany piwnic – bloczki betonowe
-ściany zewnętrzne z cegły silikatowej i gazobetonu
-konstrukcja dachu –wiązar drewniany pokryty blachodachówką
-ściany zewnętrzne – ocieplane styropianem
- sieci i przyłącza
- oświetlenie zewnętrzne
-zagospodarowanie terenu wokół budynku
Szczegółowy zakres prac – wg projektu wykonawczego.
2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.Banacha 12,pok.nr 1. Cena 450,00 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.Termin wykonania zamówienia – 15.10.2006r.
6.Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy:
1)nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2)udzielą rękojmii i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na nie mniej niż 3 lata
3)ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
4)wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum – 2 zamówień porównywalnych do przedmiotu zamówienia, popartych referencjami umożliwiającymi ocenić wiarygodność wykonanych robót.
5)spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
8.Wymagane wadium 65.000,00 zł
9.Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
10.Składanie ofert do godziny 11:00 dnia 01.02.2006 r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku,ul.Banacha 12 – pok. Nr 8 -sekretariat
11.Termin związania ofertą 60 dni.
12.Otwarcie ofert: 01.02.2006 r., godz. 11:15 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 6.
13.Uprawnieni do kontaktów z oferentami : Anna Budźko-Pituła tel. 059 / 84 33 129 ,
14. Ogłoszenie zostanie przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych do dnia 09.12.2005r.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
20 grudnia 2005
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
20 grudnia 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek