Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dozór obiektu Szpitala Wojewódzkiego w budowie w Słupsku przy ul.Hubalczyków

składanie ofert: 6.01.2006 12:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku - sekretariat
otwarcie ofert: 6.01.2006 12:15 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pokój 6
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk,
ul.Banacha 12,
działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk
o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na pełnienie dozoru obiektu Szpitala Wojewódzkiego w budowie w Słupsku przy ul.Hubalczyków

1.Opis przedmiotu zamówienia.
Pełnienie dozoru obiektu Szpitala Wojewódzkiego w budowie w Słupsku przy ul.Hubalczyków, w roku 2006.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.Banacha12, pok. nr 1. Cena 20,00 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
5. Termin wykonania zamówienia 1.02.2006 r. do 31.12.2006 r.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
1)w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2)zezwolenie lub licencja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uprawniająca do prowadzenia działalności w zakresie objętym zamówieniem publicznym
3)ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności o wartości min.100 tys. zł.
4)spełnianie wymagań określonych w SIWZ
5)ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
7. Wymagane wadium : 1.500,00 zł
8. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
9. Składanie ofert do godziny 12:00 dnia 06.01.2006 r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12 – sekretariat.
10. Termin związania ofertą 30 dni.
11. Otwarcie ofert: 06.01.2006 r., godz. 12:15 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha 12 – pok. nr 6.
12. Uprawnieni do kontaktów z oferentami : Anna Budźko-Pituła tel. 059 / 84 33 129 ,
13. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.rzislupsk.republika.pl, na tablicy ogłoszeń Rejonowego Zarządu Inwestycji w Słupsku oraz Urzędu Miejskiego w Słupsku dnia 22.12.2005.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
22 grudnia 2005
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
22 grudnia 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek