Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wysokiej

rozpoczęcie przetargu: 25.06.2019 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 14 miasta Słupska przy ulicy Wysokiej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana w obrębie 14, działka nr 188/8 o powierzchni 89m² dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00040714/9 przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Cena wywoławcza – 9.100,00zł, wadium – 910,00zł,

postąpienie - nie mniej niż 91,00zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte - Hubalczyków” na terenie o funkcji: obszar adoptowanej funkcji mieszkalnej jednorodzinnej w zabudowie wolno stojącej oraz w zabudowie szeregowej. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu 15.MN ww. planu zagospodarowania. Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym. W związku z tym, że użytkowanie działki nr 188/8 możliwe jest tylko przez właścicieli sąsiednich nieruchomości, w przetargu mogą brać udział właściciele działki nr 188/7 (ul. Lelewela 11), działki nr 188/5 (ul. Lelewela 12) oraz działki nr 191/3 (ul. Lelewela).

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

  1. wpłacenie wadium do dnia 19.06.2019r. na konto: Miasto Słupsk mBANK SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011

  2. posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości oznaczonej w obrębie 14 jako działka nr 188/10, 188/5, 191/3 (aktualny wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości)

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 19.06.2019r. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu Urzędu Miejskiego w Słupsku w pok. 217 (II piętro) do godziny 1400.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 24.06.2019r. (obok pok. 215).

Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2019r. o godzinie 10ºº w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) lub telefonicznie 598488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora
Data wytworzenia:
23 maja 2019
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
28 maja 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek