Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Słupsku przy ulicy Przybory

rozpoczęcie przetargu: 23.07.2019 12:00 • Urząd Miejski w Słupsku II piętro sala 212

Teraz PRZYBORY

WYBIERAM SŁUPSK!


DZIAŁKI BUDOWLANE – miejsce na Twój DOM!


PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 8 miasta Słupska przy ulicy Przybory, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034211/8

- działka nr 60 o powierzchni 1324 m²

cena wywoławcza do rokowań 93.000,- zł, zaliczka – 10.000,- zł,

- działka nr 62 o powierzchni 1329 m²

cena wywoławcza do rokowań 94.000,- zł, zaliczka – 10.000,- zł,

- działka nr 77 o powierzchni 1257 m²

cena wywoławcza do rokowań 95.000,- zł, zaliczka – 10.000,- zł,

- działka nr 78 o powierzchni 1255 m²

cena wywoławcza do rokowań 95.000,- zł, zaliczka – 10.000,- zł.

Do ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” na terenie o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej (13.MN). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (13.MN) ww. planu zagospodarowania.

Na działce nr 60, nr 62 znajdują się drzewa i krzewy.

Działki nr: 60, 62, 77, 78 posiadają użytek RIIIa – nabywca zobowiązany jest do wyłączenia działki z produkcji rolniczej.

Przez teren działki nr 60 przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia wraz z podporą przewodu oraz przewód podziemny elektroenergetyczny.

Przez teren działki nr 62 przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia oraz przewód podziemny elektroenergetyczny.

Przedmiotowe działki znajdują się na terenie nieuzbrojonym.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 23.11.2018r., w drugim przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 15.03.2019r. i w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 16.05.2019 r. wynosiła: 106.000,-zł (działka nr 60), 106.000,- zł (działka nr 62), 111.000,- zł (działka nr 77), 111.000,- zł (działka nr 78). Ww. przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.


Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Przybory – działka nr …..” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami) w terminie do dnia 17.07.2019 r. do godz. 1400.


Rokowania odbędą się w dniu 23.07.2019r. o godz. 1200 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki do dnia 17.07.2019 r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011 oraz złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach do dnia 17.07.2019r. do godz. 1400 w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku w pok. 217.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.


Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:


1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2. datę sporządzenia zgłoszenia,

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza do rokowań i sposób jej zapłaty (jednorazowo lub w ratach).

5. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki,

6. podpis oferenta.


UWAGA! dotyczy przedsiębiorców


Informujemy, że w przypadku rozłożenia ceny nieruchomości (ustalonej w drodze rokowań) na raty zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej.

W związku z powyższym konieczne jest przedłożenie w przedmiotowej ofercie również informacji, o których mowa w art. 37 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.) i przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r., nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz oświadczenia, że w przypadku braku możliwości otrzymania pomocy de minimis oferowana cena zostanie zapłacona jednorazowo.


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ:

- wpłacenie zaliczki w wymaganym terminie najpóźniej do dnia 17.07.2019r. i ustalonej wysokości,

- zgłoszenie udziału w rokowaniach najpóźniej do dnia 17.07.2019r. do godz. 1400 ,

- okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego przez osobę obecną na rokowaniach,

- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej lub osoby prawnej – okazanie stosownego pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego,

- w przypadku osoby prawnej – okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed rokowaniami) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed rokowaniami) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania Nabywcy nieruchomości.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
13 czerwca 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
19 czerwca 2019
Nazwa pliku:
mapa ulica Przybory
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
19 czerwca 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
19 czerwca 2019
Nazwa pliku:
mpzp Dzielnica Mieszkaniowa Zachód
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
19 czerwca 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
19 czerwca 2019
Nazwa pliku:
karta terenu 13.MN
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
19 czerwca 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
19 czerwca 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek