Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Słupsku przy ul. W. Polskiego 34/1

składanie ofert: 8.08.2019 14:00 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pokój 217
otwarcie ofert: 13.08.2019 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Teraz Wojska Polskiego 34

WYBIERAM SŁUPSK


Prezydent Miasta Słupska

ogłasza II rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Słupsku ul. Wojska Polskiego 34, stanowiącego własność Miasta Słupska


LOKAL UŻYTKOWY – pomysł na TWÓJ biznes!


Lokal niemieszkalny nr 1 położony na parterze w budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 o pow. 22,43 m² wraz z udziałem682/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 851/1 o pow. 142 m², położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW Nr SL1S/00034382/7.

Lokal składa się z trzech pomieszczeń, w tym dwóch pokoi o wys. 1,9 m oraz wc z łazienką o wys. 1,78 m.


Cena wywoławcza do rokowań wynosi: 35 000 zł

Zaliczka 3 500 zł


Nieruchomość położona przy ulicy Wojska Polskiego 34 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje MPZP „Wileńska II”, na terenie o funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej (01.10.MW,U). Budynek znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Lokal usytuowany jest w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 34, natomiast wejście do lokalu znajduje się od ulicy Wileńskiej, od strony podwórka.

Cena wywoławcza obowiązująca w I przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 28.12.2018 r. wynosiła 62 000 zł, w II przetargu organizowanym w dniu 20.03.2019 r. wynosiła 40.000 zł, w III przetargu w dniu 14.05.2019 r. wynosiła 40 000 zł oraz w I rokowaniach w dniu 27.06.2019r. cena wynosiła 35.000 zł


Prezydent Miasta Słupska informuję o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Wojska Polskiego 34 w pokoju 217 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3 (II piętro - sekretariat Wydziału ) w terminie do dnia 08.08.2019 roku do godz.1400 .


Rokowania odbędą się w dniu 13.08.2019 roku o godzinie 10ºº w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie do dnia 08.08.2019 r. zaliczki na konto Miasta Słupsk mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.


Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.


Osoby, przystępujące do rokowań, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do rokowań reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 224 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 25.07.2019 o godz. 1400.

UWAGA ! Dotyczy przedsiębiorców

Informujemy, że w przypadku rozłożenia ceny nieruchomości (ustalonej w drodze rokowań) na raty zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej.

W związku z powyższym konieczne jest przedłożenie informacji, o których mowa w art. 37 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.) i przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r., nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz oświadczenia, że w przypadku braku możliwości otrzymania pomocy de minimis oferowana cena zostanie zapłacona jednorazowo.Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.

2. Datę sporządzenia zgłoszenia.

3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

5. Kopię dowodu wpłaty zaliczki wraz informacją na jaki numerem rachunku bankowego ma być zwrócona zaliczka w przypadku niewygrania rokowań.

6. Własnoręczny podpis.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
2 lipca 2019
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
8 lipca 2019
Nazwa pliku:
rzut_lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
2 lipca 2019
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
8 lipca 2019
Nazwa pliku:
zdjecie_1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
2 lipca 2019
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
8 lipca 2019
Nazwa pliku:
zdjecie_2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
2 lipca 2019
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
8 lipca 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek