Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Malinowej

rozpoczęcie przetargu: 27.09.2019 12:00 • Urząd Miejski w Słupsku II piętro sala 212


Teraz MALINOWA

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Słupska


Dobre Miejsce na Twój biznes!


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Słupska przy ulicy Malinowej


nieruchomość składająca się z działki: nr 100 o powierzchni 6563 m2, nr 101 o powierzchni 8073 m2, nr 102 o powierzchni 5116 m2


cena wywoławcza 1.385.000,- zł, wadium 140.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 13.850,- zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00032235/8.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sportowa-Bauera” na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (02.14.MN), tereny dróg wewnętrznych (23.KDW). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (02.14.MN), (23.KDW) ww. planu zagospodarowania.


Przez teren działki nr 101 i nr 102 przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia i znajduje się podpora przewodu.

Przez teren działki nr 100 przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia.

Na przedmiotowych działkach znajdują się liczne drzewa i krzewy.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 4 obrębie miasta Słupska przy ulicy Malinowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 127, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00032235/8, ustanowiona zostanie przez Miasto Słupsk w dniu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 100, 101, 102 położonej w 4 obrębie miasta Słupska przy ulicy Malinowej.

Służebność odbywać się będzie na działce nr 127 w pasie gruntu o szerokości 6m, powierzchni 1360 m2.

Wartość służebności na działce nr 127 o pow. 1360 m2 wynosi 31.730,- zł + należny VAT.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Sportowa-Bauera” działka nr 127 znajduje się na terenie o funkcji drogi lokalnej (15.KDL).

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wybudowania drogi tymczasowej na działce nr 127 w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej na działce nr: 100, 101, 102 w obrębie 4 Miasta Słupska.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2019 r. o godzinie 1200 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 23.09.2019r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 215, pod nr tel. 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
23 lipca 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
25 lipca 2019
Nazwa pliku:
mapa ulica Malinowa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
25 lipca 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
25 lipca 2019
Nazwa pliku:
mpzp Sportowa-Bauera
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
25 lipca 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
25 lipca 2019
Nazwa pliku:
karta terenu 02.14.MN
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
25 lipca 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
25 lipca 2019
Nazwa pliku:
karta terenu 23.KDW
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
25 lipca 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
25 lipca 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek