Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Słupsku przy ulicy Koszalińskiej

składanie ofert: 30.09.2019 14:00 • Wydział Zarządzania Nieruchomościami sekretariat pok. 217
otwarcie ofert: 4.10.2019 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku II piętro sala 212

Teraz KOSZALIŃSKA

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

rokowania na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Słupska


Dobre Miejsce na Twój biznes!


I rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 11 miasta Słupska przy ulicy Koszalińskiej


oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 22/50 o powierzchni 3663 m2

cena wywoławcza do rokowań 550.000,- zł, zaliczka 55.000,- zł,

  • działka nr 22/51 o powierzchni 2600 m2

cena wywoławcza do rokowań 390.000,- zł, zaliczka 39.000,- zł,

  • działka nr 22/52 o powierzchni 2189 m2

cena wywoławcza do rokowań 320.000,- zł, zaliczka 32.000,- zł,

Do ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.


Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00038907/2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska-Koszalińska” działka nr 22/50, nr 22/51, nr 22/52 znajduje się na terenie o funkcji: nowo projektowane tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej (10.7.UN). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (10.7.UN ) ww. planu zagospodarowania.

Na działkach nr 22/50, nr 22/51, nr 22/52 znajdują się drzewa i krzewy.

Przez teren działki nr 22/50 przechodzą przewody infrastruktury technicznej: gazowy, elektroenergetyczny, wodociągowy, kanalizacyjny.

Na działce nr 22/52 znajdują się lampy oświetleniowe.

Przedmiotowe działki położone są na terenie uzbrojonym.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.


Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 15.02.2019r. i w drugim przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 15.05.2019r. wynosiła 650.000,- zł. (działka nr 22/50), 462.000,- zł (działka nr 22/51), 336.000,- zł (działka nr 22/52). Ww. przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.


Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Koszalińska – działka nr ….” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami) w terminie do dnia 30.09.2019 r. do godz. 1400.


Rokowania odbędą się w dniu 04.10.2019 r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki do dnia 30.09.2019 r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011 oraz złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach do dnia 30.09.2019 r. do godz. 1400 w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku w pok. 217.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.


Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2. datę sporządzenia zgłoszenia,

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza do rokowań i sposób jej zapłaty (jednorazowo lub w ratach).

5. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki,

6. podpis oferenta.


UWAGA! dotyczy przedsiębiorców


Informujemy, że w przypadku rozłożenia ceny nieruchomości (ustalonej w drodze rokowań) na raty zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej.

W związku z powyższym konieczne jest przedłożenie w przedmiotowej ofercie również informacji, o których mowa w art. 37 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.) i przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r., nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz oświadczenia, że w przypadku braku możliwości otrzymania pomocy de minimis oferowana cena zostanie zapłacona jednorazowo.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ:

- wpłacenie zaliczki w wymaganym terminie najpóźniej do dnia 30.09.2019r. i ustalonej wysokości,

- zgłoszenie udziału w rokowaniach najpóźniej do dnia 30.09.2019r. do godz. 1400 ,

- okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego przez osobę obecną na rokowaniach,

- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej lub osoby prawnej – okazanie stosownego pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego,

- w przypadku osoby prawnej – okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed rokowaniami) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed rokowaniami) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania Nabywcy nieruchomości.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
29 lipca 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
31 lipca 2019
Nazwa pliku:
mapa Koszalińska
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
31 lipca 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
31 lipca 2019
Nazwa pliku:
mpzp "Szczecińska-Koszalińska"
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
31 lipca 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
31 lipca 2019
Nazwa pliku:
karta terenu 10.7.UN
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
31 lipca 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
31 lipca 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek