Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Kijowskiego

rozpoczęcie przetargu: 8.11.2019 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku II piętro sala 212

Teraz Kijowskiego

WYBIERAM SŁUPSK!


PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 17 miasta Słupska przy ulicy Kijowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00036711/7, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

- działka nr 721/1 o powierzchni 124

cena wywoławcza – 16.300,- zł, wadium – 2.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 170,- zł,

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Działka nr 721/1 znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte-Hubalczyków” na terenie o funkcji: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy 03.3.MN.

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu 03.3.MN ww. planu zagospodarowania.

W związku z tym, że użytkowanie i zagospodarowanie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 721/1 możliwe jest tylko przez właścicieli nieruchomości przyległych, w przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości położonych w 17 obrębie miasta Słupska oznaczonych jako: działka nr 964 (ul. Kijowskiego 9), działka nr 930/2 (ul. Szafranka).

Działka nr 721/1 jest częściowo ogrodzona.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

  1. wpłacenie wadium do dnia 04.11.2019 r. na konto Miasto Słupsk mBank S.A. nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

  2. posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości położonych w 17 obrębie miasta Słupska oznaczonych jako: działka nr 964, działka nr 930/2 (aktualny wypis z rejestru gruntów lub elektroniczny odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości).


Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami w pokoju 217 ( II piętro) do dnia 04.11.2019 r. dogodziny 1400.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokonana kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku w dniu 06.11.2019 r. (obok pokoju 215).

Przetarg odbędzie się w dniu 08.11.2019 r. o godzinie 1000w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
3 października 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
7 października 2019
Nazwa pliku:
mapa Kijowskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
7 października 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
7 października 2019
Nazwa pliku:
mpzp "Westerplatte-Hubalczyków"
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
7 października 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
7 października 2019
Nazwa pliku:
karta terenu 03.3.MN
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
7 października 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
7 października 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek