Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego

rozpoczęcie przetargu: 9.12.2019 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku II piętro sala 212

Teraz LESZCZYŃSKIEGO

WYBIERAM SŁUPSK!


Dobre Miejsce na Twój biznes!

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Słupska przy ulicy Leszczyńskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034135/1

- działka nr 1236/1 o powierzchni 501 m²,

cena wywoławcza – 142.000,- zł, wadium – 15.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 1.420,- zł,

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejtana” na terenie o funkcji: tereny usług (07.35.U). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (07.35.U) ww. planu zagospodarowania.

Na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 9 obrębie miasta Słupska przy ulicy Leszczyńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1236/1, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034135/1, ustanowiona zostanie przez Miasto Słupsk odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1233 położonej w 9 obrębie miasta Słupska.

Służebność odbywać się będzie na działce nr 1236/1 w pasie gruntu o pow. 90 m2.

Wartość służebności na działce nr 1236/1 wynosi 12.484,- zł + należny VAT.

Ustanowienie ww. służebności gruntowej stanie się bezprzedmiotowe, jeżeli nabywcą działki nr 1236/1 położonej w 9 obrębie Miasta Słupska wyłonionym w wyniku przetargu zostanie właściciel działki nr 1233 położonej w 9 obrębie Miasta Słupska

Przez teren działki nr 1236/1 przechodzą liczne sieci infrastruktury technicznej: linie ciepłownicze, kanalizacji sanitarnej. Na działce nr 1236/1 znajdują się studzienki kanalizacyjne i pojedyncze drzewa. Działka jest częściowo utwardzona kostka brukową.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.12.2019r. o godzinie 1000w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 03.12.2019r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
31 października 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
6 listopada 2019
Nazwa pliku:
mapa Leszczyńskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
6 listopada 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
6 listopada 2019
Nazwa pliku:
mpzp "Rejtana"
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
6 listopada 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
6 listopada 2019
Nazwa pliku:
karta terenu 07.35.U
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
6 listopada 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
6 listopada 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek