Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej przy ul. Wileńskiej 1

rozpoczęcie przetargu: 17.12.2019 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Wileńskiej 1


DZIAŁKA ZABUDOWANA – miejsce na TWÓJ dom!

Przedmiotem przetargu jest nieruchomości zabudowana położona przy ulicy Wileńskiej 1 pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami. Działka nr 870/2 o powierzchni 1048m² w obrębie 6 miasta Słupska dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr SL1S/00037372/5

Cena wywoławcza wynosi 350.000,00zł, wadium 35.000,00zł

postąpienie nie mniej niż 3.500,00zł

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wileńska II” na terenie o funkcji: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej (07.30.MW,U).

Działka nr 870/2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest do wyburzenia, działka jest ogrodzona. Przez działkę przebiega przewód ciepłowniczy, wodociągowy, energetyczny, kanalizacyjny oraz telekomunikacyjny. Na działce znajdują się drzewa i krzewy. Możliwość podłączenia należy uzgodnić z gestorami sieci.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2019r. o godz. 10ºº w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (IIp.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 11.12.2019r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju 215 tut. urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora
Data wytworzenia:
15 listopada 2019
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
15 listopada 2019
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
15 listopada 2019
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
15 listopada 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek