Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Konopnickiej

rozpoczęcie przetargu: 15.01.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku II piętro sala 212

Teraz KONOPNICKIEJ

WYBIERAM SŁUPSK!


Dobre Miejsce na Twój biznes!


PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA


ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Słupska przy ulicy Konopnickiej, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00041767/2

- działka nr 875 o powierzchni 401 m²,

cena wywoławcza – 150.000,- zł, wadium – 15.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 1.500,- zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wileńska II” na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej (05.21.MW,U). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (05.21.MW,U)ww. planu zagospodarowania.

W ścianie szczytowej budynku położonego przy ulicy Konopnickiej 20 znajduje się otwór okienny.

Na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 6 obrębie miasta Słupska przy ulicy Konopnickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 875, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00041767/2, ustanowiona zostanie przez Miasto Słupsk w dniu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1891, działka nr 1893 położonej w 6 obrębie miasta Słupska.

Służebność odbywać się będzie na działce nr 875 w pasie gruntu o szerokości 4 m o pow. 90 m2.

Wartość służebności na działce nr 875 wynosi 12.245,- zł + należny VAT.

Przez teren działki nr 875 przechodzi przewód elektroenergetyczny, przewód telekomunikacyjny. Na działce nr 875 znajdują się drzewa i krzewy. Działka jest częściowo utwardzona i ogrodzona.

Na części działki nr 875 znajduje się docieplenie ściany budynku położonego przy ulicy Konopnickiej 20.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.


Przetarg odbędzie się w dniu 15.01.2020r. o godzinie 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 09.01.2020r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
26 listopada 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
2 grudnia 2019
Nazwa pliku:
mapa Konopnickiej
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
2 grudnia 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
2 grudnia 2019
Nazwa pliku:
mpzp "Wileńska II"
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
2 grudnia 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
2 grudnia 2019
Nazwa pliku:
karta terenu 05.21.MW.U
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
2 grudnia 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
2 grudnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek