Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Przemysłowej

rozpoczęcie przetargu: 14.04.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Przemysłowej

DZIAŁKA NIEZABUDOWANA miejsce na TWÓJ biznes!

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana – obręb 12 działka 692 o pow. 4.461m², dla powyższej działki prowadzona jest Księga Wieczysta SL1S/00038011/4

Cena wywoławcza wynosi 950.000,00zł, wadium 95.000,00zł,

postąpienie 9.500,00zl.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Przemysłowa” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (01.28.MW,U) w/w planu zagospodarowania. Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym. Na powyższym terenie znajdują się liczne drzewa i krzewy, przez nieruchomość przebiega napowietrzny przewód ciepłowniczy, podziemny przewód kanalizacyjny, podziemny przewód wodociągowy, podpory słupowe przewodów, studzienki kanalizacyjne,nieruchomość jest ogrodzona,

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2020r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 08.04.2020r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 059 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
13 lutego 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
13 lutego 2020
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
13 lutego 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
13 lutego 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek