Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Boh. Westerplatte

rozpoczęcie przetargu: 5.06.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska, położonych w Słupsku przy ulicy Bohaterów Westerplatte

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie 16 miasta Słupska przy ulicy Bohaterów Westerplatte, przeznaczone pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów:

 • działka nr 543 o pow. 37.429m², cena wywoławcza 2.080.000,00zł, wadium 210.000,00zł, postąpienie nie mniej niż 20.800,00zł

  Na działce nr 552 w obr. 16, KW nr SL1S/00104758/6 ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu w pasie gruntu o powierzchni 480m² zapewniająca zbywanej działce nr 543 dostęp do drogi publicznej. Wartość służebności wynosi 4.887,00zł+należny podatek VAT.

 • działka nr 549 o pow. 54.469m², cena wywoławcza 2.770.000,00zł, wadium 280.000,00zł, postąpienie nie mniej niż 27.700,00zł

  Na działce nr 552 w obr. 16, KW nr SL1S/00104758/6 ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu w pasie gruntu o powierzchni 1.140m² zapewniająca zbywanej działce nr 549 dostęp do drogi publicznej. Wartość służebności wynosi 11.607,00zł+należny podatek VAT.

 • działka nr 547 o pow. 37.755m², cena wywoławcza 2.200.000,00zł, wadium 220.000,00zł, postąpienie nie mniej niż 22.000,00zł

  Na działce nr 552 w obr. 16, KW nr SL1S/00104758/6 ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu w pasie gruntu o powierzchni 900m² zapewniająca zbywanej działce nr 547 dostęp do drogi publicznej. Wartość służebności wynosi 9.163,00zł+należny podatek VAT.

 • działka nr 553 o pow. 143.157m², cena wywoławcza 8.890.000,00zł, wadium 890.000,00zł, postąpienie nie mniej niż 88.900,00zł

  Na działce nr 552 w obr. 16, KW nr SL1S/00104758/6 ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu w pasie gruntu o powierzchni 3.900m² zapewniająca zbywanej działce nr 553 dostęp do drogi publicznej. Wartość służebności wynosi 37.371,00zł+należny podatek VAT.

 • działka nr 557 o pow. 36.048m², cena wywoławcza 1.835.000,00zł, wadium 185.000,00zł, postąpienie nie mniej niż 18.350,00zł

  Na działce nr 552 w obr. 16, KW nr SL1S/00104758/6 ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu w pasie gruntu o powierzchni 7.650m² zapewniająca zbywanej działce nr 557 dostęp do drogi publicznej. Wartość służebności wynosi 73.305,00zł+należny podatek VAT.

 • działka nr 558 o pow. 206.746m², cena wywoławcza 9.950.000,00zł, wadium 1.000.000,00zł, postąpienie nie mniej niż 99.500,00zł

  Na działce nr 552 w obr. 16, KW nr SL1S/00104758/6 ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu w pasie gruntu o powierzchni 6.150m² zapewniająca zbywanej działce nr 558 dostęp do drogi publicznej. Wartość służebności wynosi 58.932,00zł+należny podatek VAT.

  Na działce nr 558 o pow. 206.746m² w obrębie 16, KW nr SL1S/00104758/6 stanowiącej własność Miasta Słupska, ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 560 położonej w 16 obrębie miasta Słupska. Służebność odbywać się będzie na działce nr 558 w pasie gruntu o pow. 1.800m2.

Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00104758/6.

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Przy Obwodnicy” przedmiotowe nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w kartach terenu (01.15.P., 1.18.P, 1.22.P, 1.24.P, 1.28.P, 1.30.P) ww. planu zagospodarowania.

Nieruchomości położone są na terenie nieuzbrojonym. Na powyższym terenie znajdują się liczne drzewa, krzewy, skarpa, woda płynąca, cieki wodne.

Przez działkę nr 558 i nr 553, nr 547 przebiega napowietrzna linia energetyczna.

Przez działki nr 558, nr 543, nr 549 przebiega przewód gazowy.

Nieruchomości obciążone są prawem rzeczowym na rzecz Energa Operator S.A. oraz Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz -System.

Na powyższym terenie stwierdzono występowanie gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną gatunkową, co zobowiązuje inwestora do uzyskania zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na odstępstwa od zakazów obowiązujących wobec tych gatunków.

Nabywca zobowiązany jest do wyłączenia działek z produkcji rolniczej.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.


Przetarg odbędzie się w dniu 05.06.2020r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 01.06.2020r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 059 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
31 marca 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
31 marca 2020
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
31 marca 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
31 marca 2020
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
31 marca 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
31 marca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek