Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Hubalczyków

rozpoczęcie przetargu: 24.07.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku II piętro sala 212

TerazHUBALCZYKÓW

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Słupska


Dobre Miejsce na Twój biznes!


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 18 miasta Słupska przy ulicy Hubalczyków


oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 1094/8 o powierzchni 3729 m2

cena wywoławcza 802.000,- zł, wadium 81.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 8.020,- zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Dla działki nr 1094/8 Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00040019/7.

Działka nr 1094/8 znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Modrzewiowa” na terenie o funkcji: tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego (2.1.MW). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (2.1.MW) ww. planu zagospodarowania.

Przez teren działki nr 1094/8 przechodzą liczne sieci infrastruktury technicznej: linie kanalizacji sanitarnej, linie kanalizacji deszczowej, linie ciepłownicze, linie elektroenergetyczne, linia telekomunikacyjna, przewód sieci TV kablowej.

Działka nr 1094/8 jest częściowo utwardzona – droga i chodnik z płyt betonowych.

Na części działki nr 1094/8 znajduje się ogrodzony plac zabaw. Na działce znajdują się lampy oświetleniowe.

Na działce nr 1094/8 znajdują się pojedyncze drzewa i krzewy.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.


Przetarg odbędzie się w dniu 24.07.2020 r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 20.07.2020 r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 215, pod nr tel. 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
7 maja 2020
Nazwa pliku:
mapa ul. Hubalczyków
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
7 maja 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
7 maja 2020
Nazwa pliku:
mpzp "Modrzewiowa"
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
7 maja 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
7 maja 2020
Nazwa pliku:
karta terenu 2.1.MW
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
7 maja 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
7 maja 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek