Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 5

rozpoczęcie przetargu: 22.06.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku II piętro sala 212

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 5, stanowiącej własność Miasta Słupsk

Lokal niemieszkalny o pow. użytkowej 142,50m2, położony w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 z udziałem 1799/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu Nr 572/4 o powierzchni 300m2 w obrębie 6, KW SL1S/00032876/3

cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 320.000,00

wadium : 32.000,00zł

postąpienie: nie mniej niż 3.200,00zł

Nieruchomość położona przy ulicy Sienkiewicza 5 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Mickiewicza” na terenach o funkcji tereny adaptowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wbudowanymi- 10.4.MWU. Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 5 odbył się w dniu 25.03.2020 roku.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 10.06.2020r. o godzinie 14ºº. Przetarg odbędzie się 22.06.2020r. o godz.1000 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku (II piętro). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 17.06.2020r. na konto:

Miasto Słupsk, mBANK SA nr. rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011

Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do przedstawienia komisji przetargowej dowodu ich tożsamości. Osoby przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać pełnomocnictwo notarialne. W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl. Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
20 maja 2020
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 maja 2020
Nazwa pliku:
rzut_lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
20 maja 2020
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 maja 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek