Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 17 miasta Słupska przy ulicy Bohaterów Westerplatte 68A stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 18.11.2020 13:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 17 miasta Słupska przy ulicy Bohaterów Westerplatte 68A stanowiącej własność Miasta Słupsk


  • nieruchomość składająca się z działki nr 8 o powierzchni 222m2


cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 265.000,00

wadium : 26.500,00zł

postąpienie: nie mniej niż 2.650,00zł


Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 poz. 106).

Dla działki nr 8 położonej w obrębie 17 miasta Słupska, Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00060279/3. Działka nr 8 zabudowana jest budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 135,26 m2. Obiekt o konstrukcji murowanej, dwukondygnacyjny. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Budynek obecnie nie jest użytkowany. Działka nr 8 znajduję się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „ Kniaziewicza ” na terenie o funkcji: tereny istniejącej zabudowy wielorodzinnej (B 8MW). Sprzedaż w/w nieruchomości jest możliwa jednie pod funkcję mieszkaniową wielorodzinną.

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 8 w obr. 17 położona przy ulicy Bohaterów Westerplatte 68A graniczy z nieruchomością oznaczoną nr 10/2 w obrębie 17 oddaną w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z art 19 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65), oraz zgodnie z §19 pkt.6 Zarządzenia Nr 22/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie sposobu zarządzania nieruchomościami przeznaczonymi na zakwaterowanie oraz właściwości organów wojskowych i norm rozmieszczania, Prezydent Słupska posiada zgodę Ministra Obrony Narodowej wydaną w dniu 13.01.2020r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonym w Słupsku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 68A (dz. nr 8 w obręb 17, powierzchnia 222 m²).

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 6.11.2020r o godzinie 13ºº.

Przetarg odbędzie się 18.11.2020r. o godz.1300 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 13.11.2020r. na konto: Miasto Słupsk, mBANK SA nr. rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011

Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 224, pod nr tel. 59 8488330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
1 października 2020
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
14 października 2020
Nazwa pliku:
rzut_lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
1 października 2020
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
14 października 2020
Nazwa pliku:
foto_1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
1 października 2020
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
14 października 2020
Nazwa pliku:
foto_2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
1 października 2020
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
14 października 2020
Nazwa pliku:
foto_3
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
1 października 2020
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
14 października 2020
Nazwa pliku:
foto_4
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
1 października 2020
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
14 października 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek