Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 5 stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 22.12.2020 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 5 stanowiącej własność Miasta Słupsk


Lokal mieszkalny Nr 9-9a położony na poddaszu w budynku przy ul. Szarych Szeregów 5 o powierzchni użytkowej 77,75 m2 z dwoma pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. użytkowej 16,98m² wraz z udziałem 1019/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 729/2 o powierzchni 718 m2 w obrębie 6. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi KW SL1S/00090388/9.


cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 152.000 zł

wadium : 15.200

postąpienie nie mniej niż: 1.520

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów 5/9-9a odbył się w dniu 21.04.2020r.

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów 5/9-9a odbył się w dniu 30.06.2020r.

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów 5/9-9a odbył się w dniu 15.09.2020r.


Nieruchomość położona przy ulicy Szarych Szeregów 5 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa (48 MW, U). Obiekt figuruje w wykazie gminnej ewidencji zabytków jako inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa pomorskiego. W związku z tym podlega uwarunkowaniom zgodnym z zapisami obowiązującego na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 10.12.2020r. o godzinie 14ºº.

Przetarg odbędzie się 22.12.2020r.o godz.1100 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18.12.2020 roku na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających

rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z

pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie

zobowiązań z tego tytułu.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy

notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie

internetowej www.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz DYREKTOR Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
13 listopada 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
13 listopada 2020
Nazwa pliku:
RZUT LOKALU
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz DYREKTOR Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
13 listopada 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
13 listopada 2020
Nazwa pliku:
ZDJECIE
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz DYREKTOR Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
13 listopada 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
13 listopada 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek