Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa wielozadaniowego systemu do drukowania, kopiowania i skanowania kolorowej dokumentacji wielkoformatowej

składanie ofert: 13.11.2006 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok.313
otwarcie ofert: 13.11.2006 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 313
Prezydent Miasta Słupska, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na
dostawę wielozadaniowego systemu do drukowania, kopiowania i skanowania kolorowej dokumentacji wielkoformatowej1.Specyfikację istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego http:/www.um.slupsk.pl SIWZ oraz w Wydziale Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej i Katastru Urzędu Miejskim w Słupsku, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 313.
2.Termin realizacji zamówienia – 7 dni od dnia podpisania umowy.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7.Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8.Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium w wysokości 2.000 zł.
9.Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
b)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
c)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych;

Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
10.Kryteria oceny ofert - cena 100%
11.Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
12.Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :
Tadeusz Szemryk tel. 059-8488440
Tadeusz Otwinowski tel. 059 8488434
13.Ogłoszenie opublikowano na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 03.11.2006r.
CPV 30121000-6 Urządzenia fotokopiujące i drukujące

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
3 listopada 2006
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
3 listopada 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek