Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Piłsudskiego-Banacha w Słupsku - Etap I – część 1 A

składanie ofert: 13.11.2006 10:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha12, pokój nr8 - sekretariat
otwarcie ofert: 13.11.2006 10:15 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha12, pokój 10
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku,76-200 Słupsk, ul.Banacha 12,
działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Piłsudskiego-Banacha w Słupsku - Etap I – część 1 A

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.rzislupsk.pl
Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 50 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.

2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.
CPV – 45.23.31.20-6
- 45.11.27.10-5

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Piłsudskiego-Banacha w Słupsku – etap I – część 1 A – w zakresie:
1)Wykonania sieci kanalizacji deszczowej od studni Di i dalej do Do1 – system zagospodarowania wody deszczowej – Do2 – separator piasku i ropopochodnych – D33 – D44 – D45 – D46 – D47 – L – 155m.

Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC klasy S:
Ø 500 – m 8,0
Ø 315 – m 25,0
Ø 250 – m 122,0
2)System zagospodarowania wody deszczowej np. Wavin Azura lub inny o pow. 120 m2 i wys. 80 cm – 1 kpl.
3)Separator piasku i ropopochodnych:
o przepływie nominalnym – 30 dcm3/s
o przepływie max. – 300 dcm3/s
pojemność całkowita – 19,0m3
pojemność piaskownika – 10,0m3
np. typu Super PEK NS30/300 ze zintegrowanym piaskownikiem HEK – EN 10.000 fińskiej firmy LABKO lub inny o podobnych parametrach.

Roboty winny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
montażowych – tom II.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia – do 15 grudnia 2006 roku.

6. Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy:
1)nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 do 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2)Ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę w wysokości minimum 200.000,00 złotych.
3)udzielą rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na nie mniej niż 3 lata,
4)wykażą wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 3 robót sanitarnych wartości min. 80% ceny ofertowej każda z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

7.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę nw. dokumentów (ważnych na dzień składania ofert):
1)wypełniony formularz oferty zawierający oferowaną cenę wraz z oświadczeniami,
2)Dowód wniesienia wadium w wysokości i formie akceptowalnej przez Zamawiającego .
3)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, o ile nie wynika ono z innych załączonych do oferty dokumentów.
4)Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę w wysokości minimum 200.000,00 złotych.
5)Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych
6)Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1.
7)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
8)Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
9)Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
10)Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, trzech robót sanitarnych o wartości minimum 80% ceny ofertowej każda, z podaniem ich wartości, oraz daty i miejsca wykonania.
11)Załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty o których mowa w pkt.9 zostały wykonane należycie. Dokumenty muszą dotyczyć ww. wykazu.
12)Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom .
13)Wykaz osób (kadry technicznej), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - Uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osób wykonujących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, które w imieniu wykonawcy realizować będą przedmiot zamówienia – złożone w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
14)Formularz cenowy, zawierający ceny wyszczególnionych elementów prac, jak również obowiązujący podatek VAT 22 %.
15)Kosztorys ofertowy

8.Wadium – 4.500,00 złotych (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100)

9.Kryterium oceny ofert – najniższa cena.

10.Składanie ofert do godziny 10:00 dnia 13.11.2006 r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji
w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat.

11.Termin związania ofertą 30 dni.

12.Otwarcie ofert: 13.11.2006 r. godz. 10:15 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku,pok. nr 10.

13.Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Anna Budźko-Pituła tel. 059/843-31-29
Kazimierz Klipo tel. 059/843-31-29

14.Ogłoszenie opublikowano dnia 06.11.2006 r. na stronach internetowych: www.rzislupsk.pl i www.um.slupsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Słupsk i RZI
w Słupsku ul. Banacha 12.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
9 listopada 2006
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
9 listopada 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek