Akty prawa miejscowego - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Akty prawa miejscowego

XXXIII/452/13

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywoustego A” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2013
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
28 lutego 2013

XXXIII/451/13

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejtana” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2013
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
28 lutego 2013

XXXII/446/13

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Miejskiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 stycznia 2013
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
31 stycznia 2013

XXXII/441/13

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska
Publikacja:Dz.Urz.2013. poz.1258 z dnia 05.03.2013
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
30 stycznia 2013
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
14 czerwca 2013

XXXII/435/13

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 stycznia 2013
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
1 lutego 2013

XXX/428/12

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLVI/573/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podziału miasta Słupska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dz.Urz.2013.poz.252 z dnia 10.01.2013

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
19 grudnia 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
20 czerwca 2013

XXX/427/12

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska
Publikacja: Dz.Urz.2013. poz.242 z dnia 10.01.2013
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
19 grudnia 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
14 czerwca 2013

XXX/422/12

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska

Dz.Urz.2013 poz.251 z dnia 10.01.2013

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
19 grudnia 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
20 czerwca 2013

XXIX/413/12

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXVI/525/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Miejską Słupsk
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 listopada 2012
Informację opublikował:
Irena Jasiunas
Data publikacji:
29 listopada 2012

XXIX/412/12

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr L/757/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe w ramach realizacji zadań własnych gminy w latach 2010 - 2013
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 listopada 2012
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
29 listopada 2012

XXIX/411/12

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LVI/853/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 listopada 2012
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
30 listopada 2012

XXIX/410/12

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVI/213/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku, wysokości dodatkowych opłat za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 listopada 2012
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
30 listopada 2012

XXIX/406/12

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 listopada 2012
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
29 listopada 2012

XXIX/405/12

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 listopada 2012
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
29 listopada 2012

XXIX/404/12

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 listopada 2012
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
29 listopada 2012

XXIX/403/12

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 listopada 2012
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
29 listopada 2012

XXIX/402/12

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 listopada 2012
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
30 listopada 2012

XXIX/401/12

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 listopada 2012
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
29 listopada 2012

XXVIII/392/12

w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/94/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania bazy lokalowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez Gminę Miejską Słupsk oraz uchwały Nr X/119/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 kwietnia
2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/94/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2007 r.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 października 2012
Informację opublikował:
Ewa Szymanek
Data publikacji:
9 listopada 2012

XXVIII/387/12

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaracza” w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady MIejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
8 listopada 2012
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
8 listopada 2012

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek