Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

L Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

3 marca 2010, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o bieżącej działalności.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 16 i 30 grudnia 2009 roku (stan na dzień 8 lutego 2010 r.)

 4. Sprawozdanie z wykonania zadań i gospodarowania funduszem celowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

 5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku w 2009 roku.

 6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Słupsku za rok 2009.

 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Słupska w 2009 roku.

 8. Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w roku 2008.

 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupsk.

 10. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie obciążenia hipoteką zwykłą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 8,

  2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok,

  3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok,

  4. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa hali treningowo–sportowej wraz z internatem sportowym w ramach II etapu przebudowy Stadionu 650 – lecia w Słupsku”,

  5. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Słupsku na lata 2010–2018,

  6. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku,

  7. w sprawie udzielenia Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Słupsk z przeznaczeniem na zakup ambulansu medycznego,

  8. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe w ramach realizacji zadań własnych gminy w latach 2010-2013,

  9. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Słupsk,

  10. w sprawie ustanowienia pomników przyrody,

  11. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego funduszu celowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

  12. w sprawie likwidacji VI Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku przy ulicy Królowej Jadwigi 3,

  13. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Słupsku przy ulicy Królowej Jadwigi 3

  14. w sprawie likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Słupsku przy ulicy A. Mickiewicza 32,

  15. w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Słupsku przy ulicy A. Mickiewicza 32,

  16. w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Słupsku, przy ulicy K. Szymanowskiego 5,

  17. w sprawie likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku przy ulicy K. Szymanowskiego 5,

  18. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 w Słupsku, przy ulicy K. Szymanowskiego 5,

  19. w sprawie likwidacji V Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej 60,

  20. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej 60,

  21. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 5 w Słupsku przy ulicy Partyzantów 24,

  22. w sprawie likwidacji X Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, przy ulicy Niedziałkowskiego 2,

  23. w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Słupsku, przy ulicy Niedziałkowskiego 2,

  24. w sprawie likwidacji IV Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku przy ulicy Niedziałkowskiego 2,

  25. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 w Słupsku, przy ulicy Niedziałkowskiego 2,

  26. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4 w Słupsku przy ulicy Niedziałkowskiego 2,

  27. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska,

  28. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku,

  29. w sprawie podpisania przez miasto Słupsk umowy partnerskiej o współpracy z miastem Grodno na Białorusi.

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
24 lutego 2010
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
24 lutego 2010

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek