Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

LI Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

31 marca 2010, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o bieżącej działalności.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 13 i 31 marca 2010 r. (stan na dzień 9 marca 2010 r.)

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał i stanowisk Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w 2009 roku (stan na dzień 31 grudnia 2009 r.).

 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z niewykonania uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1994-2008 (stan na dzień 3 marca 2010 r.).

 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z dokonanych ulg i umorzeń należności za okres od
  1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Uchwały XXXIII/484/09 Rady Miejskiej
  w Słupsku z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie na 2009 rok.

 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku za 2009 rok.

 9. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 51-8, załączniki 1-5),

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 51-9, załączniki 1-4),

 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 51-11, załączniki 1-3),

 4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 51-14, załączniki 1-4, załącznik 5),

 5. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk Nr 51-16, załącznik 1, załącznik 2),

 6. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 51-13, załącznik),

 7. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2010 roku do 30.06.2013 roku (druk nr 51-1, załącznik),


 1. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2010 (druk nr 51-5),

 2. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku poprzez likwidację w celu utworzenia Spółki pod nazwą „Rejonowy Zarząd Inwestycji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku (druk nr 51-10),

 3. w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców po 45 roku życia z centrum Słupska” nr wniosku WND-POKL.07.02.01-22-236/09,
  nr konkursu 03/POKL/7.2.1/2009 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” i udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji (druk nr 51-12, załącznik),

 4. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Północ” na terenie położonym w rejonie ulic Portowej i Grunwaldzkiej w Słupsku
  (druk nr 51-4),

 5. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wyznaczonym ulicami Madalińskiego, Kaszubską oraz terenami cmentarza komunalnego i Stadionu 650-lecia w Słupsku (druk nr 51-3),

 6. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie leśnym położonym przy ul. Arciszewskiego w Słupsku
  (druk nr 51-7),

 7. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych położonych w Słupsku przy ulicy Niemcewicza i Świętego Piotra (druk nr 51-2),

 8. w sprawie nazw ulic w Słupsku (druk nr 51-6, załącznik),

 9. w sprawie rozpatrzenia wezwania Organizacji związkowych działających przy Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XLVII/726/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 styczna 2010 r.
  (druk nr 51-15).

10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
24 marca 2010
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
29 marca 2010

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek