Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

LIV Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

26 maja 2010, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o bieżącej działalności.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniu 3 i 31 marca 2010 roku (stan na dzień 6 maja 2010 r.)

 4. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 54/5, zał 1-5),

  2. w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 54/12, zał 1-3, zał 4),

  3. w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 54/13, załącznik),

  4. w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 54/14, zał 1-2),

  5. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Miejskiej Słupsk (druk_nr_54/2),

  6. w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Własna firma po 45 roku życia – bis”, WND-POKL.06.02.00-22-067/10, nr konkursu 01/POKL/6.2/2010 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” i udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji (druk nr 54/11, załącznik),

  7. w sprawie porozumienia z innymi miastami i powiatami dotyczącego współdziałania w realizacji programu pod nazwą "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna" (druk nr 54/1),

  8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Województwu Pomorskiemu w 2010 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze miasta Słupska (druk nr 54/3),

  9. w sprawie przyznania w 2010 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Słupska (druk nr 54/4),

  10. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Braci Staniuków (druk nr 54/6, załącznik mapowy),

  11. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przy Obwodnicy”, na terenie położonym w rejonie ulicy Bohaterów Westerplatte wzdłuż południowo-wschodniej granicy miasta z Gminą Słupsk (druk nr 54/7, załącznik),

  12. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kościuszki-C” w Słupsku (druk nr 54/9, zał 1),

  13. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umów użytkowania wieczystego gruntu (druk nr 54/8),

  14. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/573/02 w Słupsku z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podziału miasta Słupska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (druk nr 54/10),

  15. w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Pana Zdzisława Pietrasia, zamieszkałego w Słupsku na działalność Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska Pana Andrzeja Kaczmarczyka w związku z udzieloną odpowiedzią na kierowane przez skarżącego pisma (odpowiedź z dnia 17 marca 2010 roku), przesłaną przez Wojewodę Pomorskiego do rozpatrzenia według właściwości Radzie Miejskiej w Słupsku (druk nr 54/15),

  16. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Kowalczyk na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie niewywiązywania się z obowiązku opracowania programu pomocy materialnej dla studentów na 2010 rok (druk nr 54/16).

 1. Upoważnienie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku do przeprowadzenia kontroli w zakresie przydziału mieszkań komunalnych przy ul. Herbsta 1A i 1B.

 2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
19 maja 2010
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 czerwca 2010

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek