Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

VII Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

30 marca 2011, 10:00
sala Nr 110 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o działalności międzysesyjnej.

 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 26 stycznia 2011 r. (stan na dzień 14 marca 2011 r.).

 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał i stanowisk Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w 2010 roku (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.).

 5. Sprawozdanie z niewykonania uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1994-2009 (stan na dzień 10 marca 2011 r.)

 6. Sprawozdanie z dokonanych ulg i umorzeń należności za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

 7. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XLVII/730/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęciaMiejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie na 2010 rok.

 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku za 2010 rok.

 9. Sprawozdanie za 2010 rok z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Słupsku na rok 2010 – 2018.

 10. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku w 2010 roku.

 11. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Słupsku za rok 2010.

 12. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupskiego w 2010 roku.

 13. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (druk nr 7-1),

  2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2011 rok (druk nr 7-24),
  3. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilonoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych (druk nr 7-23),
  4. w sprawie uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2011 r. do 30.06.2014 r. (druk nr 7-4, załącznik),
  5. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie miasta Słupska (druk nr 7-3),
  6. w sprawie regulaminu udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (druk nr 7-21),
  7. w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku, Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku i Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku oraz nadania nazwy i statutu Zarządowi Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (druk nr 7-6, załącznik),
  8. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku (druk nr 7-20, załącznik),
  9. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2018 (druk nr 7-9),
  10. w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2011(druk nr 7-10),
  11. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Słupsk dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu stołu biopsyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku (druk nr 7-18),
  12. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku i wyboru w jej skład przedstawicieli wyłonionych przez Radę Miejską w Słupsku (druk nr 7-19),
  13. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie na 2011 r. (druk_nr_7-22 , zalacznik),
  14. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (druk nr 7-8),
  15. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez miasto Słupsk (druk nr 7-11),
  16. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Słupsk (druk nr 7-5),
  17. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Jana Bauera (druk nr 7-12),
  18. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Hubalczyków i Bukowej oraz rozłożenia na raty różnicy w wartości nieruchomości (druk nr 7-15),
  19. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/398/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk, a Gminą Miejską Ustka w zakresie zbiorowego transportu lokalnego (druk nr 7-13),
  20. w sprawie przyjęcia od Wojewody Pomorskiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (druk nr 7-16) ,
  21. w sprawie przystąpienia miasta Słupska do Konwentu Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy (druk nr 7-7),
  22. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 7-2),
  23. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 7-17).
  24. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Słupska (druk nr 7-14),
 14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 15. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
23 marca 2011
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
23 marca 2011

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek