Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

X Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

25 maja 2011, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o działalności międzysesyjnej.

 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 30 marca 2011 r. (stan na dzień 16 maja 2011 r.).

 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Słupsk z organizacjami pozarządowymi w 2010 r.

 5. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Słupska (druk nr 9-3),

  2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2011 rok (druk Nr 9-24, druk Nr 9-24 Załącznik Nr 1-5),

  3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2011 rok (druk Nr 9-26,druk Nr 9-26 Załącznik Nr 1-5),

  4. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Słupska na lata 2011 – 2029 (druk Nr 9-27, druk Nr 9-27 Załącznik Nr 1-2),

  5. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupsk służebnościami przesyłu (druk nr 9-2),

  6. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/311/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie przejęcia do zasobu mienia komunalnego prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Armii Krajowej 1. (druk Nr 9-25),

  7. w sprawie przyznania w 2011 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Słupska (druk_nr_9-9),

  8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Województwu Pomorskiemu w 2011 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze miasta Słupska (druk_nr_9-10),

  9. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Miejskiej Słupsk (druk nr 9-1),

  10. w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”(druk nr 9-17),

  11. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska (druk Nr 9-5),

  12. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie miasta Słupska (druk nr 9-4),

  13. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Słupska” (druk nr 9-11, załącznik - PONE, zał nr 1 do PONE, zał nr 2 do PONE, zał nr 3 do PONE, zał nr 4 do PONE, zał nr 5 do PONE, zał nr 6 do PONE, zał nr 7 do PONE, zał nr 8 do PONE, zał nr 9 do PONE, zał nr 10 do PONE, zał nr 11,12,13 do PONE, zał nr 14 do PONE),

  14. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/86/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2007-2011 (druk nr 9-15),

  15. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Słupsk Powiatowi Koszalińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kontenerów i wyposażenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim (druk nr 9-7),

  16. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku (druk nr 9-6),

  17. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku - wywoływarka automatyczna (druk nr 9-20),

  18. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku - kratka testowa MAMMO(druk nr 9-21),

  19. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku – eurofantomu (druk nr 9-22),

  20. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku - aparatu mammograficznego (druk nr 9-23),

  21. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Hołdu Pruskiego” w Słupsku (druk nr 9-8),

  22. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Słupsku, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miejska Słupsk, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (druk nr 9-12, zał nr 1),

  23. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu komunikacją miejską (druk nr 9-13),

  24. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej (druk nr 9-14),

  25. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Słupsk (druk nr 9-16),

  26. w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji projektu innowacyjnego „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” (druk nr 9-18),

  27. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 4 w Słupsku przy ul. W. Lutosławskiego 6 (druk nr 9-19),

 1. Rozpatrzenie wniosku o zlecenie – upoważnienie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku do kontroli zakupu samochodu osobowego Van Renault dokonanego przez Urząd Miasta w drodze przetargu publicznego.

 2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
18 maja 2011
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
18 maja 2011

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek